Splošni pogoji poslovanja za končne potrošnike - Bioklimatska pergola Agava

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA pri potrošniških pogodbah

KAZALO:
I. UVODNE DOLOČBE
II. PONUDBA
III. ODSTOP OD POGODBE
IV. CENE
V. POGOJI PLAČILA
VI. ČAS PROIZVODNE / DOBAVNI ROK
VII. MONTAŽA
VIII. GARANCIJA
IX. ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE
X. REŠEVANJE SPOROV
XI. KONČNE DOLOČBE

I. UVODNE DOLOČBE

I.1 Ti splošni pogoji poslovanja se uporabljajo za urejanje pravic in obveznosti med SOLTEC d.o.o., s sedežem na naslovu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija, Evropska unija, matična številka: 5412277000, davčna številka SI 48773867 (v nadaljevanju “SOLTEC“) in kupcem. Kot kupec se razume vsaka fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve SOLTEC za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik).

I.2 Izrazi uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo pomen kot je določen v teh splošnih pogojih ali v sledečih listinah SOLTEC: obrazcu za naročilo, ponudbi, potrditvi naročila, računu, načrtih ali specifikacijah, razen če ti splošni pogoji določajo drugače. Če izrazi uporabljeni v teh splošnih pogojih nimajo razlage v teh splošnih pogojih ali listinah SOLTEC, se v prvi vrsti, če je to možno in primerno, uporablja razlaga izraza, ki je enaka običajni razlagi znotraj relevantnega trga/industrije. V nasprotnem primer se izraz razlaga v skladu z razlago iz slovarja.

I.3 Ti splošni pogoji poslovanja predstavljajo del pogodbe sklenjene med SOLTEC in kupcem. Pogoji, ki so navedeni v teh splošnih pogojih, imajo prednost pred vsemi morebitnimi splošnimi pogoji poslovanja kupcev, ki za SOLTEC niso zavezujoči, razen če je SOLTEC to izrecno sprejel v pisni obliki.

I.4 Ti splošni pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani pergola-agava.si in soltec.si, kupec pa si jih lahko prenese, shrani oziroma reproducira na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave, dostopne na spletni strani pergola-agava.si in soltec.si/.

II. PONUDBA

II.1 SOLTEC izdela ponudbo na osnovi podatkov podanih s strani kupca po (elektronski) pošti ali na osnovi parametrov vnesenih s strani kupca v konfiguratorju na spletni strani pergola-agava.si in soltec.si. Ponudba velja samo za količine in opise, ki so navedeni v ponudbi. Ponudba velja 30 dni.

II.2 SOLTEC po plačilu avansa, ki je naveden v ponudbi izvede meritve pri kupcu. Meritve opravlja SOLTEC ali pooblaščena oseba SOLTEC. V kolikor meritve opravi kupec sam ali nepooblaščena oseba, SOLTEC ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev. Vsi stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev kupca ali nepooblaščene osebe, bremenijo kupca v celoti. V primeru napake pri meritvah opravljenih s strani SOLTEC ali pooblaščene osebe SOLTEC, bo SOLTEC odpravil napako na lastne stroške, pri čemer pa kupec ni upravičen do povračila stroškov zaradi nepravočasne ali nepopolne izvedbe del na dogovorjeni datum meritev. V primeru, da so podatki podani s strani kupca različni od opravljenih meritev, skleneta SOLTEC in kupec aneks k ponudbi. Kolikor kupec ne želi skleniti aneksa k ponudbi, SOLTEC lahko odstopi od pogodbe, pri čemer SOLTEC nato v roku 15 dni po odstopu kupcu vrne prejeti avans zmanjšan za stroške, ki jih je imel SOLTEC z izpolnjevanjem ponudbe do trenutka odstopa.

II.3 V primeru, da kupec naroči napačen izdelek ali krši svoje obveznosti, je SOLTEC upravičen zahtevati povračilo nastalih stroškov, vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki. Vračilo napačnega izdelka (v kolikor je razlog na strani kupca) ni možno.

II.4 Kupec je dolžan pred sprejemom ponudbe oziroma potrditvijo ponudbe natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke) in v primeru nejasnosti pisno zahtevati od SOLTEC pojasnitev nejasnih podatkov. Po sprejemu ponudbe ali po vplačilu delnega ali celotnega avansa ali po sklenitvi pogodbe, sklicevanje na nejasnosti in/ali nepoznavanje vsebine ponudbe in/ali pogodbe, niso razlog za uveljavljanje kakršnihkoli zahtevkov kupca. Kupčeva zahteva za pojasnitev nejasnosti po sprejemu ponudbe, ne upravičuje spremembe ponudbe in ne predstavlja razloga za uveljavljanje kakršnihkoli zahtevkov. V primeru, da kupec pred izdajo ponudbo ali tekom pogodbenega razmerja poda zahteve, ki niso v skladu s standardi stroke in na katere je SOLTEC kupca opozoril, pa kupec kljub temu vztraja pri zahtevah, se SOLTEC omejuje od vsakršne odškodninske odgovornosti, lahko pa SOLTEC tudi odstopi od pogodbe. V primeru zahtev, ki niso v skladu s standardi stroke, si SOLTEC pridržuje tudi pravico spremeniti garancijska pogoje in/ali garancijske dobe proizvodov.

II.5 Za sprejem ponudbe oziroma potrditev naroča se šteje katerokoli naslednje dejanje:

 • Pisna potrditev naročila – ponudbe;
 • Izvedba predplačila (delno ali v celoti);
 • Izročitev dolgoročnega sredstva za zavarovanje;
 • Podpis pogodbe ali dogovora o sklenitvi posla/dogovora o naročilu;
 • Morebitne izpolnitve pogodbenih obveznosti;
 • Druga konkludentna dejanja, če gre za stalno poslovno navezo in jih SOLTEC šteje za relevantna.

V vseh zgoraj navedenih primerih se šteje, da je kupec ponudbo sprejel, da je vsebino ponudbe natančno proučil, da mu je vsebina ponudbe razumljiva in ustreza njegovim zahtevam brez pripomb, ter da je seznanjen s splošnimi pogoji SOLTEC.

II.6 Po sprejemu ponudbe lahko kupec odpove že sprejeto ponudbo le ob pisnem soglasju SOLTEC. V tem primeru kupec soglaša, da SOLTEC zadrži plačan avans in se kupec zavezuje SOLTEC povrniti vse nadaljnje stroške in škodo, ki so mu zaradi izvrševanja posla nastali (izdelava ponudbe, projektiranje in inženiring, meritve, naročilo materiala, rezervacija proizvodnje, proizvodni stroški ipd.).

II.7 Ponudba, katere sestavni del je tudi predračun, velja 30 dni oziroma do datuma, navedenega v ponudbi s strani SOLTEC oziroma v roku, kot ga določi SOLTEC. Vsa ustna dogovarjanja, ki se nanašajo na predmet ponudbe, so nična.

II.8 Sprejem ponudbe lahko kupec prekliče ali spremeni samo s pisnim dovoljenjem SOLTEC, vendar najkasneje 1 (en) dan po sprejemu oziroma potrditvi ponudbe, izključno v pisni obliki. V kolikor se SOLTEC strinja s spremembo ponudbe, ki je posledica želje kupca, gredo vsi stroški, ki jih ima SOLTEC s spremembo ponudbe, v breme kupca. Če se je proizvodnja za izvedbo naročila že začela pred spremembo ali preklicem sprejete ponudbe, se kupcu zaračunajo stroški nabavljenega ali proizvedenega materiala, ki se ne more več uporabljati v zvezi s spremenjenim ali preklicanim naročilom po sprejeti ponudbi. Spremembe katerega koli naročila po sprejeti ponudbi, ki ga odobri SOLTEC, pomeni samodejno podaljšanje časa izdelave tega naročila.

II.9 Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med kupcem in SOLTEC morajo biti pisni, dodatni ustni dogovori so neveljavni, v kolikor niso naknadno pisno potrjeni.

II.10 Vsebina ponudbe, vključno z izračuni in opisi, ki jih izdela ali pripravi SOLTEC oziroma vse listine, ki so bile izdelane s strani SOLTEC, ostanejo v lasti SOLTEC, ter ima zgolj in samo SOLTEC pravice intelektualne lastine na teh listinah in se kupec strinja, da so informacije podane v le-teh zaupne in se ne smejo razkriti ali drugače uporabiti brez predhodnega pisnega soglasja SOLTEC.

III. ODSTOP OD POGODBE

III.1 V primeru, da SOLTEC in kupec, pogodbo skleneta na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima kupec pravico, da v 14 dneh obvesti SOLTEC, da odstopa od pogodbe.

III.2 Možnost odstopa od pogodbe ne velja za izdelke/blago/proizvod, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam.

III.3 Rok za odstop od pogodbe začne teči pri prodajni pogodbi naslednji dan po datumu prevzema blaga (»ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik« oziroma pri pogodbi v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več pošiljk ali kosov: »ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnji pošiljki ali kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik«), pri pogodbi o opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe.

III.4 Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti SOLTEC po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: [email protected], o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti).

III.5 Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe.

III.6 Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči SOLTEC ali osebi, ki jo SOLTEC pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh od obvestila po 3.3 točki teh splošnih pogojev, razen če SOLTEC ponudi, da sam prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kupec v zvezi z odstopom od pogodbe krije stroške vračila blaga. Blago je potrebno vrniti ali izročiti na naslov lokacije, iz katere je bilo blago poslano in sicer v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe.

III.7 Kupec mora prejete izdelke vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina brez kupčeve krivde zmanjšala. Kupec odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če je kupec morda že začel uporabljati izdelek ali če je pri izdelkih posamezne komponente že odprl in sestavljal, odstop od pogodbe ni možen. Proizvajalec blaga predpiše tudi njegovo originalno embalažo (v skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov). Ker je embalaža sestavni del izdelka, jo je prav tako treba priložiti, in sicer takšno, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja izdelka (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini).

III.8 Če kupec odstopi od pogodbe, mu SOLTEC brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo SOLTEC izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je dogovorjeno drugače (kupec je navedel uporabo drugega plačilnega sredstva) ali v kolikor zaradi njegove narave, plačila ni mogoče zagotoviti z enakim plačilnim sredstvom. SOLTEC lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

IV. CENE

IV.1 Vse cene v ponudbi, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila, računih ali drugih listinah SOLTEC, ki so namenjene kupcu, so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost. Višina davka na dodano vrednost je prikazana posebej, pri čemer je stopnja davka na dodatno vrednost določena v skladu z veljavnimi predpisi s področja davka na dodano vrednost.

IV.2 Cene izdelkov ne vključujejo stroškov dostave oziroma poštnine, pakiranja, zavarovanja, carine, pristojbine za izvoz, tranzit, uvoz in stroške morebitnih drugih dovoljenji ter potrebnih potrdili. Tako navedene stroške krije kupec. Če so ti stroški navedeni na ponudbi, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila, računih ali drugih listinah SOLTEC, si SOLTEC pridržuje pravico do spremembe višine teh stroškov, če se izdatki, na katerih temeljijo ti stroški, zvišajo.

IV.3 Morebitni popusti morajo biti dogovorjeni pisno, razen če je popust že naveden na ponudbi, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila, računih ali drugih listinah SOLTEC.

IV.4 SOLTEC si pridržuje pravico do spremembe cen v primeru, da pride do spremenjene količine, barve, velikosti ali drugih dejstev, ki so osnova za izračun cene.

IV.5 SOLTEC si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov in storitev navedenih v ceniku, katalogu, tarifah in drugih obvestilih ter oglasih v tisku, z letaki, po radiu, televiziji ali vabilom k ponudbi brez predhodnega obvestila.

IV.6 Do zahteve SOLTEC po spremembi cene navedene v ponudbi ali pogodbi lahko pride, če so se v času od sklenitve pogodbe ali sprejema ponudbe, zvišale cene za elemente (npr. podražitev surovin, energetike, ipd.), na podlagi katerih je bila določena cena v ponudbi ali pogodbi.

IV.7 Morebitna dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi ali pogodbi, ter jih kupec odobri, gredo v breme kupcu in se kupcu dodatno zaračunajo. SOLTEC lahko izvede nujna nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja kupca, če ga zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti. SOLTEC mora o tako izvedenih delih nemudoma obvestiti kupca in ima pravico od kupca zahtevati plačilo za opravljena nujna nepredvidena dela.

V. POGOJI PLAČILA

V.1 Če ni drugače določeno na ponudbi, pogodbi ali računu, mora biti plačilo za izdelke SOLTEC poravnano pred odpremo izdelkov.

V.2 Kupec poravna kupnino na transakcijski račun sedeža SOLTEC, ki je naveden v ponudbi, pogodbi ali računu. Kupec je dolžan poravnati kupnino v skladu z dogovorjenimi roki plačila. V primeru zamude s plačilom oziroma neplačila ima SOLTEC pravico zahtevati zakonite oziroma dogovorjene zamudne obresti, od dneva zapadlosti posameznega zneska v plačilo do dneva plačila.

V.3 Kupec ima pravico do zavrnitve računa v roku 8 (osem) dni po prejemu računa. Zavrnitev računa mora biti pisna, pravočasna in utemeljena. Za uveljavitev pravice do zavrnitve računa mora kupec le to poslati SOLTEC po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: [email protected] (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). SOLTEC bo na zavrnitev računa odgovoril v roku 15 dni po prejemu zavrnitve računa.

V.4 V primeru, da kupec dobavo izdelkov podaljša (to je, sam prestavi rok prevzema na kasnejši termin, kot mu je bil določen s strani SOLTEC oziroma stvar kupcu ni izročena zaradi njegove zamude, vendar ne več kot 60 dni), se kupcu dodatno zaračuna skladiščenje (ležarnina) po veljavnem ceniku SOLTEC. Prav tako s trenutkom, ko kupec pride v zamudo, nanj preide celotna nevarnost naključnega uničenja in/ali poškodovanja stvari.

V.5 Plačilni pogoji po sprejeti ponudbi ali pogodbi ostanejo nespremenjeni tudi v primeru, da je prevoz, dobava, namestitev, zagon ali prevzem proizvodov ali storitev kasnejša ali preprečena zaradi razlogov, na katere SOLTEC ne more vplivati ali če manjkajo sestavni deli, ki pa bodo SOLTEC dobavljeni v razumnem roku.

V.6 V primeru, da kupec zamuja s plačilom enega obroka cene oziroma s plačilom celotne cene določene v ponudbi ali pogodbi, lahko SOLTEC odstopi od pogodbe ali sprejete ponudbe in ima pravico zahtevati odškodnino.

V.7 SOLTEC ima z namenom zavarovanja plačila za svoje delo in povračila za porabljeni material ter druge terjatve iz sprejete ponudba ali pogodbe, zastavno pravico na stvareh, ki jih je izdelal ali popravil za kupca, kot tudi na drugih predmetih, ki mu jih je izročil kupec v zvezi z njegovim delom, vse dokler jih ima v posesti in dokler jih prostovoljno ne neha imeti. Kupec lastninsko pravico na blagu pridobi z izročitvijo blaga kupcu.

V.8 Kupec že dostavljeno blago lahko vrne le s predhodnim pisnim soglasjem SOLTEC, pri čemer mora biti vrnjeno blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Stroške prevoza in sprejema vrnjenega blaga (sprejemanje blaga, pregled, vključno z embalažo, skladiščenjem itd.) krije kupec.

V.9 Morebitno grajanje napak ali uveljavljanje garancije po opravljeni montaži, ne zadrži obveznosti plačila celotne vrednosti cene po sprejeti ponudbi ali pogodbi.

VI. ČAS PROIZVODNE IN DOBAVNI ROK

VI.1 Čas proizvodne/proizvodni rok, določen s strani SOLTEC, začne teči po plačilu avansa in potrjenih meritvah s strani kupca. Proizvodni rok določi SOLTEC upoštevajoč ponudbo-povpraševanje in zasedenost proizvodnje, ter v tako določenem proizvodnem roku SOLTEC izdela naročen proizvod. SOLTEC kupca pisno ali na drug primeren način obvesti o roku dobave najmanj 3 (tri) dni pred možnim prevzemom blaga oziroma pričetkom montaže.

VI.2 V primeru kakršnihkoli nepričakovanih zapletov ali zamude, bo kupec o tem prejel obvestilo preko elektronske pošte ali pošte, v katerem bo naveden predvideni čas proizvodne in/ali rok dostave naročila. SOLTEC ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli zamude pri dobavi.

VI.3 Čas proizvodne in/ali dobavni roki na ceniku, ponudbi, pogodbi ali računu SOLTEC so približni in se podaljšajo, če:

 • informacije, ki jih zahteva SOLTEC od kupca za izvršitev sprejete ponudbe ali sklenjene pogodbe, niso prejete pravočasno;
 • SOLTEC in kupec pisno soglašata, da se čas proizvodne in/ali dobavni rok podaljša;
 • SOLTEC ne more pravočasno proizvajati izdelkov zaradi ovir, ki jih SOLTEC kljub skrbnemu ravnanju ne more preprečiti (vključno s tistimi, ki se pojavljajo pri delu njenih glavnih dobaviteljev ali tretjih oseb), kot so zlasti epidemije, pandemije, dejanja civilnih ali vojaških organov, mobilizacija oboroženih sil, vojne, izgredi, stavke, bojkoti, protesti, izključitve ali druge motnje, okvare na strojih, nesreče, delovni spori, zamude ali pomanjkljiva dostava potrebnih surovin ali polizdelkov in izdelanih izdelkov, potreba po odstranitvi pomembnih sestavnih delov zaradi pomanjkljivega ulivanja, uradni ali drugi ukrepi kakršne koli vrste, težave pri prevozu, naravne nesreče in višja sila;
 • kupec ali tretja oseba zamuja z delom, ki ga mora opraviti, ali je pozna pri izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti, vključno z neizpolnjevanje plačilnih pogojev s strani kupca.

VI.4 V primeru, da se čas proizvodne in/ali dobavni rok skladno s 6.3 točko teh splošnih pogoje podaljša, se kupec in SOLTEC pisno dogovorita za razumno podaljšanje roka, pri čemer SOLTEC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi spremembe časa proizvodne in/ali dobavnega roka.

VI.5 SOLTEC dobavi blago, če kupec izpolni svoje predhodne obveznosti, kot so te določene v teh splošnih pogojih, ponudbi ali pogodbi. V primeru, da kupec odkloni oziroma ne izpolni svojih obveznost v razumnem roku, lahko SOLTEC odstopi od pogodbe in zahteva povračilo nastale škode. S trenutkom, ko je blago pripravljeno za dostavo kupcu, a to ni izvedeno zaradi neizpolnjevanj obveznosti s strani kupca, na kupca preide celotna nevarnost naključnega uničenja in/ali poškodovanja blaga.

VI.6 SOLTEC ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli zamude pri proizvodnji in je posledica višje sile.

VII. MONTAŽA

VII.1 Termin izvedbe montaže je fiksno določen s strani SOLTEC in najmanj 3 (tri) dni v naprej sporočen kupcu po elektronski pošti ali pošti in ga ni možno na željo kupca prestaviti brez predhodnega soglasja SOLTEC oziroma s strani SOLTEC pooblaščenega izvajalca montaže. Kupec mora biti ob montaži prisoten osebno ali po pooblaščeni osebi. Kupec je dolžan pred montažo odstraniti vse ovire, ki bi motile tekoč potek montaže in tako omogočiti neoviran potek montaže. Kupec je dolžan ob montaži zagotoviti prost dovoz in dostop do mesta montaže, brezplačno priskrbeti električno napetost 220V ter po potrebi tudi lestve in odre, če ni drugače navedeno v sprejeti ponudbi ali pogodbi.

VII.2 SOLTEC ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi tretjih oseb na objektu med fazo montaže.

VII.3 Kupec je dolžan po zaključku montaže s SOLTEC oziroma strani SOLTEC pooblaščenega izvajalca montaže pregledati objekt in podpisati primopredajni zapisnik, v katerem se označijo vse morebitne pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru se šteje, da je bilo blago prevzeto brez napak oziroma nima pomanjkljivosti.

VII.4 V kolikor gre za montažo pergole na način, da se ta pritrjuje na fasado, bodo takšni posegi izvedeni izključno na željo kupca. Tesnjenje, ki je izvedeno med pergolo in objektom, je izvedeno tako, da voda ne prodira med pergolo in fasado v primeru da neravnine na fasadi niso večje kot 1cm. Enako velja za talno fiksacijo. Izvedeno tesnjenje ni namenjeno kakršnikoli zaščiti osnovnega objekta pred vodo. SOLTEC ne prevzema odgovornosti za posege na objektu ali poškodbe osnovne izolacije. V kolikor kupec ne želi pritrditve pergole na fasado, SOLTEC omogoča postavitev pergole na štirih stebrih.

VII.5 S podpisom primopredajnega zapisnika, kupec SOLTEC odvezuje kakršne koli odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi posegov v obstoječi objekt.

VII.6 Kupec je odgovoren za pripravo morebitno potrebne dokumentacije za upravne postopke.

VII.7 Morebitno grajanje napak ali uveljavljanje garancije po opravljeni montaži, ne zadrži obveznosti plačila celotne vrednosti cene po sprejeti ponudbi ali pogodbi.

VIII. GARANCIJA

VIII.1 Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu, ponudbi ali pogodbi. SOLTEC jamči za njegovo kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga kupec uporablja v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski rok prične teči z dnem izročitve blaga.

VIII.2 Če želi kupec uveljavljati garancijo mora to storiti tako, da SOLTEC predloži izpolnjen obrazec za uveljavljanje garancije, garancijski list, kopijo primopredajnega zapisnika, kopijo računa in opis razlogov za uveljavljanje garancije skupaj s fotografijami, v katerem se zapiše tudi zahtevana izbirna pravica glede rešitve garancije (npr. popravilo, zamenja itd.). Za uveljavitev garancije mora kupec vse zahtevane listine SOLTEC poslati redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: [email protected] (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti).

VIII.3 V primeru, da je zaradi uveljavljene garancije potrebno blago dostaviti SOLTEC, se le to dostavi ali pošlje po predhodni odobritvi SOLTEC na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija, pri čemer stroške takšne dostave ali poštnega pošiljanja nosi kupec. SOLTEC lahko zaradi uveljavljanja garancije organizira prevoz izdelkov na zahtevo kupca, v imenu kupca in na njegovo tveganje ter stroške.

VIII.4 Garancija prenehala veljati, če se kupec ali tretja oseba loti neprimerne ali nepravilne uporabe, spreminjanja ali popravila, pri čemer se za neprimerno ali nepravilno uporabo šteje ravnanje kupca v z namenom izdelka ali v nasprotju s priloženimi navodili. Kot neprimerna ali nepravilno uporabo se šteje kakršna koli zloraba, nevarno ravnanje, nepravilna ali kompulzivna uporaba in nepravilno popravilo ali spremembe. SOLTEC ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči nepooblaščena uporaba izdelkov in/ali so rezultat njihove uporabe zunaj parametrov zmogljivosti, ki so posebej določeni za vsako določeno vrsto izdelka.

VIII.5 Garancija tudi ne velja v primeru škode nastale na izdelku v primeru višje sile, to je zlasti med nevarnimi vremenskimi razmerami, nemiri, civilnimi motnjami ali vojno, ter tudi v primeru škode nastale zaradi barvanja ter vrtanja opravljenega s strani kupca ali tretje osebe, korozije, soli, začasne ali trajne spremembe okoljskih dejavnikov. Višja sila kupcu ne daje pravice razdreti pogodbe ali zahtevati kakršno koli povračilo od SOLTEC.

VIII.6 Izvedba kakršnih koli električnih priključkov, ozemljitev in morebitnih posegov na električnih sistemih mora biti izvedena s strani SOLTEC oziroma s strani SOLTEC pooblaščene osebe. Vsi posegi, ki jih izvede nepooblaščene osebe, se štejejo za neprimerno ali nepravilno uporabo in zato garancija ni veljavna.

VIII.7 Garancija izdelkov SOLTEC velja:

BIOCLIMATIC PERGOLA AGAVA
Ogrodje: 5 let
Motorji: 2 leti
LED luči: 1 leto
Elektronski deli: 2 leti
Tkanina: 2 leti
Drugi deli in komponente: 2 leti

DRUGI PROIZVODI (Žaluzije, roloji, rolete, drsni/zložljivi/dvižni paneli, brisoleji, balkoni): 2 leti

VIII.8 Kupec mora v primeru uveljavljanja garancije za blago najprej zahtevati odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je SOLTEC prejel zahtevo za odpravo napak, lahko kupec razdre pogodbo ali zahteva tudi znižanje kupnine. Pri vračanju ali znižanju kupnine se upošteva, da se vrednost komponent izdelka s časom zmanjšuje, z izjemo motorjev in avtomatizacije (kontrolne enote, transformatorji in drugi obstajajoči elektronski deli), in sicer tako, da je vrednost komponent:

 • 1. in 2. leto 100 % prvotne vrednosti;
 • 3. leto 60 % prvotne vrednosti;
 • 4. leto 40 % prvotne vrednosti; in
 • 5. leto 20 % prvotne vrednosti.

IX. ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE

IX.1 Kupec je dolžan prejeto stvar na običajen način pregledati in o očitnih napakah obvestiti SOLTEC najkasneje v roku 48 ur po dostavi, in sicer, na način, da o napaki obvesti SOLTEC po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: [email protected] (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti), sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova.

IX.2 Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova skrite stvarne napake, če o napaki obvesti SOLTEC v roku enega meseca od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec SOLTEC o napakah obvesti osebno ali po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: [email protected] (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). SOLTEC ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

IX.3 Kupec mora SOLTEC obvestiti o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in predložitvijo kopije računa, na lastne stroške in v določenem roku. Kupec mora SOLTEC omogočiti pregled izdelka.

IX.4 Kupec, ki je pravilno obvestil SOLTEC o napaki, ima pravico od SOLTEC zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Pravice kupca iz te točke ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil SOLTEC.

IX.5 Napaka na izdelku je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno/normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila SOLTEC znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je SOLTEC izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

IX.6 Manjše odstopanje v barvi pri dobavljeni stvari v primerjavi z vzorcem, ki je prikazan v ceniku ali dokumentaciji SOLTEC ali predstavljenimi fotografijami, ne predstavlja stvarne napake. Takšna manjša barvna odstopanja kupcu tudi ne dajejo pravice do kakršnega koli zahtevka ali pravice do razdora pogodbe ali zavrnitve dobave in/ali plačila izdelkov.

X. REŠEVANJE SPOROV

X.1 Razen, če obvezna pravila države, kjer ima kupec stalno prebivališče ne določajo drugače:

 • se za presojo veljavnosti teh splošnih pogojev in za izpolnitev vseh obveznosti po konkretnem pogodbenem razmerju uporablja veljavno pravo Republike Slovenije;
 • SOLTEC in kupec bosta morebitne spore reševala sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, se bodo spori, ki izvirajo iz konkretnega pogodbenega razmerja ali iz teh splošnih pogojev reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Krškem.

XI. KONČNE DOLOČBE

XI.1 Ti splošni pogoji so veljavni od dne 01.06.2020 dalje in se lahko spremenijo.