SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA pri potrošniških pogodbah

KAZALO:
I. UVODNE DOLOČBE
II. PONUDBA
III. ODSTOP OD POGODBE
IV. CENE
V. POGOJI PLAČILA
VI. ČAS PROIZVODNE / DOBAVNI ROK
VII. MONTAŽA
VIII. GARANCIJA
IX. ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE
X. REŠEVANJE SPOROV
XI. KONČNE DOLOČBE

I. UVODNE DOLOČBE

I.1 Ti splošni pogoji poslovanja se uporabljajo za urejanje pravic in obveznosti med SOLTEC d.o.o., s sedežem na naslovu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija, Evropska unija, matična številka: 5412277000, davčna številka SI 48773867 (v nadaljevanju “SOLTEC“) in kupcem. Kot kupec se razume vsaka fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve SOLTEC za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik).

I.2 Izrazi uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo pomen kot je določen v teh splošnih pogojih ali v sledečih listinah SOLTEC: obrazcu za naročilo, ponudbi, potrditvi naročila, računu, načrtih ali specifikacijah, razen če ti splošni pogoji določajo drugače. Če izrazi uporabljeni v teh splošnih pogojih nimajo razlage v teh splošnih pogojih ali listinah SOLTEC, se v prvi vrsti, če je to možno in primerno, uporablja razlaga izraza, ki je enaka običajni razlagi znotraj relevantnega trga/industrije. V nasprotnem primer se izraz razlaga v skladu z razlago iz slovarja.

I.3 Ti splošni pogoji poslovanja predstavljajo del pogodbe sklenjene med SOLTEC in kupcem. Pogoji, ki so navedeni v teh splošnih pogojih, imajo prednost pred vsemi morebitnimi splošnimi pogoji poslovanja kupcev, ki za SOLTEC niso zavezujoči, razen če je SOLTEC to izrecno sprejel v pisni obliki.

I.4 Ti splošni pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani pergola-agava.si in soltec.si, kupec pa si jih lahko prenese, shrani oziroma reproducira na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave, dostopne na spletni strani pergola-agava.si in soltec.si.

II. PONUDBA

II.1 SOLTEC izdela ponudbo na osnovi podatkov podanih s strani kupca po (elektronski) pošti ali na osnovi parametrov vnesenih s strani kupca v konfiguratorju na spletni strani pergola-agava.si in soltec.si. Ponudba velja samo za količine in opise, ki so navedeni v ponudbi. Ponudba velja 30 dni oz. dni oziroma do datuma, navedenega v ponudbi s strani SOLTEC oziroma v roku, kot ga določi SOLTEC.

II.2 SOLTEC po plačilu avansa, ki je naveden v ponudbi izvede meritve pri kupcu. Meritve opravlja SOLTEC ali pooblaščena oseba SOLTEC
V primeru napake pri meritvah opravljenih s strani SOLTEC ali pooblaščene osebe SOLTEC, bo SOLTEC odpravil napako na lastne stroške. V primeru, da so podatki podani s strani kupca različni od opravljenih meritev, skleneta SOLTEC in kupec aneks k ponudbi. V kolikor kupec ne želi skleniti aneksa k ponudbi, SOLTEC lahko odstopi od ponudbe, pri čemer SOLTEC nato v roku 15 dni po odstopu kupcu vrne prejeti avans zmanjšan za stroške, ki jih je imel SOLTEC z izpolnjevanjem ponudbe do trenutka odstopa od ponudbe in znašajo: strošek administrativnih del 120 EUR; strošek začetne in nadaljnje ure za potovanje do lokacije meritev 14,50 EUR; strošek kilometrine 0,37 EUR/km; strošek začetne in nadaljnje ure za opravljene meritve 29 EUR;

II.3 Končni izdelek je narejen po natančnih navodilih kupca in odstop od pogodbe ali vračilo izdelka ni možno, ko je izdelek že izdelan.

II.4 Kupec je dolžan pred sprejemom ponudbe oziroma potrditvijo ponudbe natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke), saj ponudba zavezuje obe pogodbeni stranki. V primeru nejasnosti je dolžan pisno zahtevati od SOLTEC pojasnitev nejasnih podatkov.

II.5 Za sprejem ponudbe oziroma potrditev naročila se šteje katerokoli naslednje dejanje:

 • Pisna potrditev naročila – ponudbe;
 • Izvedba predplačila (delno ali v celoti);
 • Izročitev dolgoročnega sredstva za zavarovanje;
 • Podpis pogodbe ali dogovora o sklenitvi posla/dogovora o naročilu;
 • Morebitne izpolnitve pogodbenih obveznosti;
 • Druga konkludentna dejanja, če gre za stalno poslovno navezo in jih SOLTEC šteje za relevantna.

V vseh zgoraj navedenih primerih se šteje, da je kupec ponudbo sprejel, da je vsebino ponudbe natančno proučil, da mu je vsebina ponudbe razumljiva in ustreza njegovim zahtevam brez pripomb, ter da je seznanjen s splošnimi pogoji SOLTEC.

II.6. Kupec ima pravico odpovedati že sprejeto ponudbo oziroma potrjeno naročilo. V tem primeru se kupec zavezuje SOLTECU povrniti vse nastale stroške, ki so mu zaradi izvrševanja posla nastali in znašajo: strošek administrativnih del 120 EUR; strošek začetne in nadaljnje ure za potovanje do lokacije meritev 14,50 EUR; strošek kilometrine 0,37 EUR/km; strošek začetne in nadaljnje ure za opravljene meritve 29 EUR; začetna in nadaljevalna ura inženiringa in projektiranja 76 EUR / uro; naročilo materiala v višini 30% vrednosti ponudbe; rezervacija in stroški proizvodnje v višini 20% vrednosti ponudbe.

II.7 Ponudba, katere sestavni del je tudi predračun, velja 30 dni oziroma do datuma, navedenega v ponudbi s strani SOLTEC oziroma v roku, kot ga določi SOLTEC.

II.8 Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med kupcem in SOLTEC morajo biti pisni, dodatni ustni dogovori so neveljavni, v kolikor niso naknadno pisno potrjeni.

II.9 Vsebina ponudbe, vključno z izračuni in opisi, ki jih izdela ali pripravi SOLTEC oziroma vse listine, ki so bile izdelane s strani SOLTEC, ostanejo v lasti SOLTEC, ter ima zgolj in samo SOLTEC pravice intelektualne lastine na teh listinah in se kupec strinja, da so informacije podane v le-teh zaupne in se ne smejo razkriti ali drugače uporabiti brez predhodnega pisnega soglasja SOLTEC.

III. ODSTOP OD POGODBE

III.1 Ker so Soltec izdelki izdelani natančno po navodilih kupca in prilagojeni njegovim osebnim potrebam, odstop od pogodbe ni možen.

IV. CENE

IV.1 Vse cene v ponudbi, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila, računih ali drugih listinah SOLTEC, ki so namenjene kupcu, so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost. Višina davka na dodano vrednost je prikazana posebej, pri čemer je stopnja davka na dodatno vrednost določena v skladu z veljavnimi predpisi s področja davka na dodano vrednost.

IV.2 Cene izdelkov ne vključujejo stroškov dostave oziroma poštnine, pakiranja, zavarovanja, carine, pristojbine za izvoz, tranzit, uvoz in stroške morebitnih drugih dovoljenji ter potrebnih potrdili. Tako navedene stroške krije kupec. Če so ti stroški navedeni na ponudbi, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila, računih ali drugih listinah SOLTEC, si SOLTEC pridržuje pravico do spremembe višine teh stroškov, če se izdatki, na katerih temeljijo ti stroški, zvišajo.

IV.3 Morebitni popusti morajo biti dogovorjeni pisno, razen če je popust že naveden na ponudbi, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila, računih ali drugih listinah SOLTEC.

IV.4 SOLTEC si pridržuje pravico do spremembe cen v primeru, da pride do spremenjene količine, barve, velikosti ali drugih dejstev, ki so osnova za izračun cene.

IV.5 SOLTEC si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov in storitev navedenih v ceniku, katalogu, tarifah in drugih obvestilih ter oglasih v tisku, z letaki, po radiu, televiziji ali vabilom k ponudbi brez predhodnega obvestila.

IV.6 Do zahteve SOLTEC po spremembi cene navedene v ponudbi ali pogodbi lahko pride, če so se v času od sklenitve pogodbe ali sprejema ponudbe, zvišale cene za elemente (npr. podražitev surovin, energetike, ipd.), na podlagi katerih je bila določena cena v ponudbi ali pogodbi.

IV.7 Morebitna dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi ali pogodbi, ter jih kupec odobri, gredo v breme kupcu in se kupcu dodatno zaračunajo. SOLTEC lahko izvede nujna nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja kupca, če ga zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti. SOLTEC mora o tako izvedenih delih nemudoma obvestiti kupca in ima pravico od kupca zahtevati plačilo za opravljena nujna nepredvidena dela.

V. POGOJI PLAČILA

V.1 Če ni drugače določeno na ponudbi, pogodbi ali računu, mora biti plačilo za izdelke SOLTEC poravnano pred odpremo izdelkov.

V.2 Kupec poravna kupnino na transakcijski račun sedeža SOLTEC, ki je naveden v ponudbi, pogodbi ali računu. Kupec je dolžan poravnati kupnino v skladu z dogovorjenimi roki plačila. V primeru zamude s plačilom oziroma neplačila ima SOLTEC pravico zahtevati zakonite oziroma dogovorjene zamudne obresti, od dneva zapadlosti posameznega zneska v plačilo do dneva plačila.

V.3 Kupec ima pravico do zavrnitve računa v roku 8 (osem) dni po prejemu računa. Zavrnitev računa mora biti pisna, pravočasna in utemeljena. Za uveljavitev pravice do zavrnitve računa mora kupec le to poslati SOLTEC po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: [email protected] (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). SOLTEC bo na zavrnitev računa odgovoril v roku 15 dni po prejemu zavrnitve računa.

V.4 V primeru, da kupec dobavo izdelkov podaljša (to je, sam prestavi rok prevzema na kasnejši termin, kot mu je bil določen s strani SOLTEC oziroma stvar kupcu ni izročena zaradi njegove zamude, vendar ne več kot 60 dni), se kupcu dodatno zaračuna skladiščenje (ležarnina) po veljavnem ceniku SOLTEC. Prav tako s trenutkom, ko kupec pride v zamudo, nanj preide celotna nevarnost naključnega uničenja in/ali poškodovanja stvari.

V.5 Plačilni pogoji po sprejeti ponudbi ali pogodbi ostanejo nespremenjeni tudi v primeru, da je prevoz, dobava, namestitev, zagon ali prevzem proizvodov ali storitev kasnejša ali preprečena zaradi razlogov, na katere SOLTEC ne more vplivati.

V.6 V primeru, da kupec zamuja s plačilom enega obroka cene oziroma s plačilom celotne cene določene v ponudbi ali pogodbi, lahko SOLTEC odstopi od pogodbe ali sprejete ponudbe in ima pravico zahtevati odškodnino.

V.7 SOLTEC ima z namenom zavarovanja plačila za svoje delo in povračila za porabljeni material ter druge terjatve iz sprejete ponudba ali pogodbe, zastavno pravico na stvareh, ki jih je izdelal ali popravil za kupca, kot tudi na drugih predmetih, ki mu jih je izročil kupec v zvezi z njegovim delom, vse dokler jih ima v posesti in dokler jih prostovoljno ne neha imeti. Kupec lastninsko pravico na blagu pridobi z izročitvijo blaga kupcu.

V.8 Morebitno grajanje napak ali uveljavljanje garancije po opravljeni montaži, ne zadrži obveznosti plačila celotne vrednosti cene po sprejeti ponudbi ali pogodbi.

VI. ČAS PROIZVODNE IN DOBAVNI ROK

VI.1 Čas proizvodne/proizvodni rok, določen s strani SOLTEC, začne teči po plačilu avansa in potrjenih meritvah s strani kupca. Proizvodni rok določi SOLTEC upoštevajoč ponudbo-povpraševanje in zasedenost proizvodnje, ter v tako določenem proizvodnem roku SOLTEC izdela naročen proizvod. Letni kolektivni dopust, ki je napovedan s strani SOLTEC, se ne šteje v proizvodni rok in podaljša dobavni rok za čas trajanja kolektivnega dopusta. SOLTEC kupca pisno ali na drug primeren način obvesti o roku dobave najmanj 3 (tri) dni pred možnim prevzemom blaga oziroma pričetkom montaže.

VI.2 V primeru kakršnihkoli nepričakovanih zapletov ali zamude, bo kupec o tem prejel obvestilo preko elektronske pošte ali pošte, v katerem bo naveden predvideni čas proizvodne in/ali rok dostave naročila. SOLTEC ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli zamude pri dobavi.

VI.3 Čas proizvodnje in/ali dobavni roki na ceniku, ponudbi, pogodbi ali računu SOLTEC se podaljšajo, če:

 • informacije, ki jih zahteva SOLTEC od kupca za izvršitev sprejete ponudbe ali sklenjene pogodbe, niso prejete pravočasno;
 • SOLTEC in kupec pisno soglašata, da se čas proizvodne in/ali dobavni rok podaljša;
 • SOLTEC ne more pravočasno proizvajati izdelkov zaradi ovir, ki jih SOLTEC kljub skrbnemu ravnanju ne more preprečiti, kot so zlasti epidemije, pandemije in višja sila;
 • kupec zamuja z delom v zvezi z ustrezno predpripravo prostora za montažo Soltec izdelkov ali kupec zamuja z izpolnjevanjem plačilnih pogojev.

VI.4 V primeru, da se čas proizvodne in/ali dobavni rok skladno s 6.3 točko teh splošnih pogoje podaljša, se kupec in SOLTEC pisno dogovorita za razumno podaljšanje roka.

VI.5 SOLTEC dobavi blago, če kupec izpolni svoje predhodne obveznosti, kot so te določene v teh splošnih pogojih, ponudbi ali pogodbi. V primeru, da kupec odkloni oziroma ne izpolni svojih obveznost v razumnem roku, lahko SOLTEC odstopi od pogodbe in zahteva povračilo nastale škode. S trenutkom, ko je blago pripravljeno za dostavo kupcu, a to ni izvedeno zaradi neizpolnjevanj obveznosti s strani kupca, na kupca preide celotna nevarnost naključnega uničenja in/ali poškodovanja blaga.

VI.6 SOLTEC ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli zamude pri proizvodnji in je posledica višje sile.

VII. MONTAŽA

VII.1 Termin izvedbe montaže je fiksno določen s strani SOLTEC in najmanj 3 (tri) dni v naprej sporočen kupcu po elektronski pošti ali pošti in ga ni možno na željo kupca prestaviti brez predhodnega soglasja SOLTEC oziroma s strani SOLTEC pooblaščenega izvajalca montaže. Kupec mora biti ob montaži prisoten osebno ali po pooblaščeni osebi. Kupec je dolžan pred montažo odstraniti vse ovire, ki bi motile tekoč potek montaže in tako omogočiti neoviran potek montaže. Kupec je dolžan ob montaži zagotoviti prost dovoz in dostop do mesta montaže, brezplačno priskrbeti električno napetost 220V ter po potrebi tudi lestve in odre, če ni drugače navedeno v sprejeti ponudbi ali pogodbi.

VII.2 SOLTEC ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi tretjih oseb, s katerimi se je dogovarjal kupec brez vednosti Soltec-a, na objektu med fazo montaže.

VII.3 Kupec je dolžan po zaključku montaže s SOLTEC oziroma strani SOLTEC pooblaščenega izvajalca montaže pregledati objekt in podpisati primopredajni zapisnik, v katerem se označijo vse morebitne pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru se šteje, da je bilo blago prevzeto brez napak oziroma nima pomanjkljivosti.

VII.4 V kolikor gre za montažo pergole na način, da se ta pritrjuje na fasado, bodo takšni posegi izvedeni izključno na željo kupca. Tesnjenje, ki je izvedeno med pergolo in objektom, je izvedeno tako, da voda ne prodira med pergolo in fasado v primeru da neravnine na fasadi niso večje kot 1cm. Enako velja za talno fiksacijo. Izvedeno tesnjenje ni namenjeno kakršnikoli zaščiti osnovnega objekta pred vodo. SOLTEC ne prevzema odgovornosti za posege na objektu ali poškodbe osnovne izolacije. V kolikor kupec ne želi pritrditve pergole na fasado, SOLTEC omogoča postavitev pergole na štirih stebrih.

VII.5 S podpisom primopredajnega zapisnika, kupec SOLTEC odvezuje kakršne koli odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi posegov v obstoječi objekt.

VII.6 Kupec je odgovoren za pripravo morebitno potrebne dokumentacije za upravne postopke.

VII.7 Morebitno grajanje napak ali uveljavljanje garancije po opravljeni montaži, ne zadrži obveznosti plačila celotne vrednosti cene po sprejeti ponudbi ali pogodbi.

VIII. GARANCIJA

VIII.1 Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu, ponudbi ali pogodbi. SOLTEC jamči za njegovo kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga kupec uporablja v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski rok prične teči z dnem izročitve blaga.

VIII.2 Če želi kupec uveljavljati garancijo mora to storiti tako, da SOLTEC predloži izpolnjen obrazec za uveljavljanje garancije, garancijski list, kopijo primopredajnega zapisnika, kopijo računa in opis razlogov za uveljavljanje garancije skupaj s fotografijami, v katerem se zapiše tudi zahtevana izbirna pravica glede rešitve garancije (npr. popravilo, zamenja itd.). Za uveljavitev garancije mora kupec vse zahtevane listine SOLTEC poslati redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: [email protected] (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti).

VIII.3 V primeru, da je zaradi uveljavljene garancije potrebno blago dostaviti SOLTEC, se le to dostavi ali pošlje po predhodni odobritvi SOLTEC na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija.

VIII.4 Garancija prenehala veljati, če se kupec ali tretja oseba loti neprimerne ali nepravilne uporabe, spreminjanja ali popravila, pri čemer se za neprimerno ali nepravilno uporabo šteje ravnanje kupca v z namenom izdelka ali v nasprotju s priloženimi navodili. Kot neprimerna ali nepravilno uporabo se šteje kakršna koli zloraba, nevarno ravnanje, nepravilna ali kompulzivna uporaba in nepravilno popravilo ali spremembe. SOLTEC ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči nepooblaščena uporaba izdelkov in/ali so rezultat njihove uporabe zunaj parametrov zmogljivosti, ki so posebej določeni za vsako določeno vrsto izdelka.

VIII.5 Garancija tudi ne velja v primeru škode nastale na izdelku v primeru višje sile, to je zlasti med nevarnimi vremenskimi razmerami, nemiri, civilnimi motnjami ali vojno, ter tudi v primeru škode nastale zaradi barvanja ter vrtanja opravljenega s strani kupca ali tretje osebe, korozije, soli, začasne ali trajne spremembe okoljskih dejavnikov. Višja sila kupcu ne daje pravice razdreti pogodbe ali zahtevati kakršno koli povračilo od SOLTEC.

VIII.6 Izvedba kakršnih koli električnih priključkov, ozemljitev in morebitnih posegov na električnih sistemih mora biti izvedena s strani SOLTEC oziroma s strani SOLTEC pooblaščene osebe. Vsi posegi, ki jih izvede nepooblaščene osebe, se štejejo za neprimerno ali nepravilno uporabo in zato garancija ni veljavna.

VIII.7 Garancija izdelkov SOLTEC velja:

BIOKLIMATSKA PERGOLA AGAVA IN CARPORT AGAVA
Ogrodje: 5 let
Motorji: 2 leti
LED luči: 1 leto
Elektronski deli: 2 leti
Tkanina: 2 leti
Drugi deli in komponente: 2 leti
DRUGI PROIZVODI (Žaluzije, roloji, rolete, drsni/zložljivi/dvižni paneli, brisoleji, balkoni): 2 leti

VIII.8 Kupec mora v primeru uveljavljanja garancije za blago najprej zahtevati odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je SOLTEC prejel zahtevo za odpravo napak, lahko kupec razdre pogodbo ali zahteva tudi znižanje kupnine. Pri vračanju ali znižanju kupnine se upošteva, da se vrednost komponent izdelka s časom zmanjšuje, z izjemo motorjev in avtomatizacije (kontrolne enote, transformatorji in drugi obstajajoči elektronski deli), in sicer tako, da je vrednost komponent:

 • 1. in 2. leto 100 % prvotne vrednosti;
 • 3. leto 60 % prvotne vrednosti;
 • 4. leto 40 % prvotne vrednosti; in
 • 5. leto 20 % prvotne vrednosti.

IX. ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE

IX.1 Kupec je dolžan prejeto stvar na običajen način pregledati in o očitnih napakah obvestiti SOLTEC, in sicer, na način, da o napaki obvesti SOLTEC po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: [email protected] (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti).

IX.2 Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova skrite stvarne napake, če o napaki obvesti SOLTEC v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec SOLTEC o napakah obvesti osebno ali po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: [email protected] (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). SOLTEC ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

IX.3 Kupec mora SOLTEC obvestiti o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in predložitvijo kopije računa, na lastne stroške in v določenem roku. Kupec mora SOLTEC omogočiti pregled izdelka.

IX.4 Kupec, ki je pravilno obvestil SOLTEC o napaki, ima pravico od SOLTEC zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Pravice kupca iz te točke ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil SOLTEC.

IX.5 Napaka na izdelku je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno/normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila SOLTEC znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je SOLTEC izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

IX.6 Možna so manjša odstopanja v barvi pri dobavljenih izdelkih, glede na fotografije, prikazane na spletnih straneh, v tiskanih dokumentih in na različnih družbenih medijih.

X. REŠEVANJE SPOROV

X.1 Razen, če obvezna pravila države, kjer ima kupec stalno prebivališče ne določajo drugače:

 • se za presojo veljavnosti teh splošnih pogojev in za izpolnitev vseh obveznosti po konkretnem pogodbenem razmerju uporablja veljavno pravo Republike Slovenije;
 • SOLTEC in kupec bosta morebitne spore reševala sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, se bodo spori, ki izvirajo iz konkretnega pogodbenega razmerja ali iz teh splošnih pogojev reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Krškem.

XI. KONČNE DOLOČBE

XI.1 Ti splošni pogoji so veljavni od dne 01.06.2020 in se lahko spremenijo.