Opći uvjeti poslovanja u potrošačkim ugovorima

KAZALO:
I. UVODNE ODREDBE
II. PONUDA
III. RASKID UGOVORA
IV. CIJENE
V. UVJETI PLAĆANJA
VI. VRIJEME PROIZVODNJE / ROK ISPORUKE
VII. MONTAŽA
VIII. JAMSTVO
IX. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE GREŠKE
X. RJEŠAVANJE SPOROVA
XI. ZAVRŠNE ODREDBE

I. UVODNE ODREDBE

I.1 Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na reguliranje prava i obveza između tvrtke SOLTEC d.o.o., sa sjedištem na adresi Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija, Europska unija, matični broj: 5412277000, porezni broj SI 48773867 (u daljnjem tekstu: “SOLTEC”) i kupca. Kupac je svaka fizička osoba koja nabavlja ili koristi robu i usluge tvrtke SOLTEC u svrhe izvan svoje profesionalne ili dohodovne djelatnosti (potrošač).

I.2 Pojmovi korišteni u ovim općim uvjetima imaju značenje utvrđeno u ovim općim uvjetima ili u sljedećim dokumentima tvrtke SOLTEC: obrascu za narudžbu, ponudi, potvrdi narudžbe, računu, planovima ili specifikacijama, osim ako ovim općim uvjetima nije drugačije određeno. Ako pojmovi korišteni u ovim općim uvjetima nemaju objašnjenje u ovim općim uvjetima ili dokumentima tvrtke SOLTEC, prije svega, ako je moguće i prikladno, koristi se objašnjenje pojma jednako uobičajenom objašnjenju unutar relevantnog tržišta/industrije. U suprotnom se pojam objašnjava u skladu s objašnjenjem iz rječnika.

I.3 Ovi opći uvjeti poslovanja čine dio ugovora sklopljenog između tvrtke SOLTEC i kupca. Uvjeti navedeni u ovim općim uvjetima imaju prednost nad svim općim uvjetima poslovanja kupaca, koji nisu obvezujući za tvrtku SOLTEC, osim ako tvrtka nije to izričito prihvatila u pisanom obliku.

I.4 Ovi opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetskim stranicama pergola-agava.si i soltec.si, a kupac ih može preuzeti, spremiti, odnosno reproducirati na svom elektroničkom uređaju putem internetske veze dostupne na internetskim stranicama pergola-agava.si i soltec.si.

II. PONUDA

II.1 Tvrtka SOLTEC priprema ponudu na temelju podataka koje je kupac dao putem (elektroničke) pošte ili na temelju parametara koje je kupac unio u konfigurator na internetskim stranicama pergola-agava.si i soltec.si. Ponuda vrijedi samo za količine i opise navedene u ponudi. Ponuda vrijedi 30 dana, odnosno dana, odnosno do datuma navedenog u ponudi od strane tvrtke SOLTEC, odnosno u roku koji je odredila tvrtka SOLTEC.

II.2 Nakon uplate avansa navedenog u ponudi, tvrtka SOLTEC vrši mjerenja kod kupca. Mjerenja provodi tvrtka SOLTEC ili osoba koju je ovlastila tvrtka SOLTEC
U slučaju pogreške u mjerenjima koja je izvršila tvrtka SOLTEC ili osoba koju je ovlastila tvrtka SOLTEC, tvrtka će ispraviti pogrešku o svom trošku. Ako se podaci koje dostavi kupac razlikuju od provedenih mjerenja, tvrtka SOLTEC i kupac sklapaju aneks ponude. Ako kupac ne želi sklopiti aneks ponude, tvrtka SOLTEC može odustati od ponude, pri čemu tvrtka SOLTEC vraća kupcu primljeni avans u roku od 15 dana od odustajanja, umanjen za troškove koje je tvrtka SOLTEC imala prilikom ispunjavanja ponude do trenutka odustajanja od ponude i iznose: troškovi administrativnih poslova 120 EUR; trošak početnog i sljedećeg sata putovanja do mjesta mjerenja 14,50 EUR; cijena kilometraže 0,37 EUR/km; trošak početnog i sljedećeg sata za izvršena mjerenja iznosi 29 EUR;

II.3 Konačni proizvod napravljen je prema točnim uputama kupca i odustajanje od ugovora ili povrat proizvoda nije moguć nakon što je proizvod napravljen.

II.4 Prije prihvaćanja, odnosno potvrđivanja ponude, kupac je dužan pažljivo pregledati ponudu (provjeriti skice i podatke), jer je ponuda obvezujuća za obje ugovorne strane. U slučaju nejasnoća, dužan je pismeno zatražiti od tvrtke SOLTEC pojašnjenje nejasnih podataka.

II.5 Bilo koja od sljedećih radnji smatra se prihvaćanjem ponude, odnosno potvrdom narudžbe:

 • Pismena potvrda narudžbe – ponude;
 • Uplata akontacije (djelomično ili u cijelosti);
 • Isporuka dugoročnog sredstva za osiguranje;
 • Potpisivanje ugovora ili sporazuma o sklapanju posla / sporazuma o narudžbi;
 • Moguće ispunjenje ugovornih obveza;
 • Ostale konkludentne radnje ako se radi o trajnom poslovnom odnosu i ako ih tvrtka SOLTEC smatra relevantnim.

U svim gore navedenim slučajevima smatra se da je kupac prihvatio ponudu, pažljivo pregledao sadržaj ponude, razumio sadržaj ponude i da ponuda odgovara njegovim zahtjevima bez primjedbi te da je upoznat s općim uvjetima tvrtke SOLTEC.

II.6 Kupac ima pravo otkazati već prihvaćenu ponudu, odnosno potvrđenu narudžbu. U ovom slučaju, kupac se obvezuje nadoknaditi tvrtki SOLTEC sve troškove koji su nastali zbog izvršenja transakcije i iznose: trošak administrativnih poslova 120 EUR; trošak početnog i sljedećeg sata putovanja do mjesta mjerenja 14,50 EUR; cijena kilometraže 0,37 EUR/km; trošak početnog i sljedećeg sata za izvršena mjerenja iznosi 29 EUR; početni i sljedeći sat inženjeringa i projektiranja iznosi 76 EUR/sat; nabava materijala u iznosu od 30% od vrijednosti ponude; rezervacija i troškovi proizvodnje u iznosu od 20% od vrijednosti ponude.

II.7 Ponuda, čiji je sastavni dio i predračun, vrijedi 30 dana, odnosno do datuma koji je tvrtka SOLTEC odredila u ponudi, odnosno u roku koji odredi tvrtka SOLTEC.

II.8 Svi sporazumi, ponude i potvrde između kupca i tvrtke SOLTEC trebaju biti u pisanom obliku, dodatni usmeni dogovori ne važe ako se naknadno ne potvrde u pisanom obliku.

III. RASKID UGOVORA

III.1 Budući da su proizvodi tvrtke Soltec proizvedeni točno prema uputama kupca i prilagođeni njegovim osobnim potrebama, raskid ugovora nije moguć.

IV. CIJENE

IV.1 Sve cijene u ponudi, obrascu narudžbe, potvrdi narudžbe, računima ili drugim dokumentima tvrtke SOLTEC namijenjenim kupcu, izraženi su u eurima i već uključuju porez na dodanu vrijednost. Iznos poreza na dodanu vrijednost prikazuje se odvojeno, pri čemu se stopa poreza na dodanu vrijednost utvrđuje u skladu s važećim propisima u području poreza na dodanu vrijednost.

IV.2 U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave, odnosno poštarine, pakiranja, osiguranja, carine, naknade za izvoz, tranzit, uvoz i troškovi bilo kojih drugih dozvola i potrebnih potvrda. Te troškove snosi kupac. Ako su ti troškovi navedeni u ponudi, obrascu narudžbe, potvrdi narudžbe, računima ili drugim dokumentima tvrtke SOLTEC, tvrtka zadržava pravo promjene iznosa tih troškova ako se izdaci na kojima se ti troškovi temelje povećaju.

IV.3 Eventualni popusti trebaju biti dogovoreni u pisanom obliku, osim ako je popust već naveden u ponudi, obrascu narudžbe, potvrdi narudžbe, računima ili drugim dokumentima tvrtke SOLTEC.

IV.4 Tvrtka SOLTEC zadržava pravo promjene cijena u slučaju promjene količine, boje, veličine ili drugih činjenica koje su osnova za izračun cijene.

IV.5 Tvrtka SOLTEC zadržava pravo promjene cijena proizvoda i usluga navedenih u cjeniku, katalogu, tarifama i drugim obavijestima i oglasima u tisku, brošurama, na radiju, televiziji ili pozivu na ponudu bez prethodne obavijesti..

IV.6 Zahtjev tvrtke SOLTEC za promjenom cijene navedene u ponudi ili ugovoru može se pojaviti ako su se u trenutku sklapanja ugovora ili prihvaćanja ponude povećale cijene elemenata (npr. poskupljenje sirovina, energije itd.), na temelju kojih je cijena određena u ponudi ili ugovoru.

IV.7 Eventualni dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni ponudom ili ugovorom, a koje kupac odobri, terete kupca i dodatno mu se naplaćuju. Tvrtka SOLTEC može izvršiti hitne nepredviđene radove čak i bez prethodne suglasnosti kupca ako je nije mogao priskrbiti zbog hitnosti radova. Tvrtka SOLTEC treba odmah obavijestiti kupca o tako izvršenim radovima i od kupca ima pravo tražiti plaćanje za izvršene neophodne nepredviđene radove.

V. UVJETI PLAĆANJA

V.1 Ako u ponudi, ugovoru ili računu nije drugačije navedeno, plaćanje proizvoda tvrtke SOLTEC treba se izvršiti prije otpreme proizvoda.

V.2 Kupac uplaćuje kupovnu cijenu na transakcijski račun sjedišta tvrtke SOLTEC, koji je naveden u ponudi, ugovoru ili računu. Kupac je obvezan platiti kupovnu cijenu u skladu s dogovorenim rokovima plaćanja. U slučaju kašnjenja ili neplaćanja, tvrtka SOLTEC ima pravo tražiti zakonske, odnosno dogovorene zatezne kamate, od datuma dospijeća pojedinog iznosa do dana plaćanja.

V.3 Kupac ima pravo odbiti račun u roku od 8 (osam) dana od primitka računa. Odbijanje računa treba biti u pisanom obliku, pravodobno i opravdano. Kako bi ostvario pravo na odbijanje računa, kupac ga treba poslati tvrtki SOLTEC redovnom poštom na adresu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ili na e-mail adresu: [email protected] (npr. pismom poslanim poštom ili e-mailom). Tvrtka SOLTEC odgovorit će na odbijanje računa u roku od 15 dana od primitka odbijanja računa.

V.4 Ako kupac produlji isporuku proizvoda (tj. odgodi rok preuzimanja na kasniji datum od onog koji je odredila tvrtka SOLTEC, odnosno predmet ne bude isporučen kupcu zbog njegovog kašnjenja, ali ne dulje od 60 dana), kupcu se dodatno naplaćuje skladištenje (naknada za skladištenje) prema važećem cjeniku tvrtke SOLTEC. Također, u trenutku kada kupac kasni, na njega prelazi cijeli rizik od slučajnog uništenja i/ili oštećenja predmeta.

V.5 Uvjeti plaćanja prema prihvaćenoj ponudi ili ugovoru ostaju nepromijenjeni čak i ako prijevoz, isporuka, ugradnja, puštanje u rad ili preuzimanje proizvoda ili usluga kasne ili se spriječe iz razloga na koje tvrtka SOLTEC ne može utjecati.

V.6 Ako kupac kasni s plaćanjem jedne rate cijene, odnosno s plaćanjem ukupne cijene navedene u ponudi ili ugovoru, tvrtka SOLTEC može odustati od ugovora ili prihvaćene ponude i ima pravo zahtijevati naknadu.

V.7 Kako bi osigurala plaćanje za svoj rad i naknadu za utrošeni materijal i druga potraživanja iz prihvaćene ponude ili ugovora, tvrtka SOLTEC ima založno pravo na stvarima napravljenim ili popravljenim za kupca, kao i na ostalim predmetima koje joj kupac preda u vezi s njenim radom, sve dok ih posjeduje i dok ih dobrovoljno ne prestane posjedovati. Predajom robe kupcu, kupac stječe pravo vlasništva nad robom.

V.8 Eventualno prigovaranje zbog pogrešaka ili aktiviranje jamstva nakon izvršene montaže ne zadržava obvezu plaćanja pune vrijednosti cijene nakon prihvaćene ponude ili ugovora.

VI. VRIJEME PROIZVODNJE I ROK ISPORUKE

VI.1 Vrijeme proizvodnje/rok proizvodnje koji je odredila tvrtka SOLTEC započinje nakon uplate avansa i potvrđenih mjerenja od strane kupca. Rok proizvodnje određuje tvrtka SOLTEC, uzimajući u obzir ponudu-potražnju i zauzetost proizvodnje te unutar tako određenog roka proizvodnje tvrtka SOLTEC napravi naručeni proizvod. Tvrtka SOLTEC pismeno ili na drugi prikladan način obavještava kupca o roku isporuke najmanje 3 (tri) dana prije mogućeg preuzimanja robe, odnosno početka montaže.

VI.2 U slučaju bilo kakvih neočekivanih komplikacija ili kašnjenja, kupac će dobiti obavijest putem e-maila ili pošte u kojoj je navedeno predviđeno vrijeme proizvodnje i/ili rok isporuke narudžbe. Tvrtka SOLTEC ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu, nastalu uslijed bilo kakvog kašnjenja u isporuci.

VI.3 Vrijeme proizvodnje i/ili rokovi isporuke u cjeniku, ponudi, ugovoru ili računu tvrtke SOLTEC produžit će se ako:

 • informacije koje tvrtka SOLTEC zahtijeva od kupca za izvršenje prihvaćene ponude ili sklopljenog ugovora nisu zaprimljene na vrijeme;
 • tvrtka SOLTEC i kupac daju pisanu suglasnost o produljenju vremena proizvodnje i/ili roka isporuke;
 • Tvrtka SOLTEC ne može proizvoditi proizvode na vrijeme zbog prepreka koje, unatoč pažljivom postupanju, tvrtka ne može spriječiti, poput epidemija, pandemija i više sile;
 • kupac kasni s radovima vezanim za odgovarajuću pripremu prostora za montažu proizvoda tvrtke Soltec ili kupac kasni s ispunjenjem uvjeta plaćanja.

VI.4 Ako se vrijeme proizvodnje i/ili rok isporuke produlji u skladu s točkom 6.3 ovih općih uvjeta, kupac i tvrtka SOLTEC pismeno se dogovaraju o razumnom produljenju roka.

VI.5 Tvrtka SOLTEC isporučuje robu ako kupac ispuni svoje prethodne obveze, kako je utvrđeno u ovim općim uvjetima, ponudi ili ugovoru. Ako kupac odbije, odnosno ne izvrši svoje obveze u razumnom roku, tvrtka SOLTEC može odustati od ugovora i zatražiti naknadu štete. U trenutku kad je roba spremna za isporuku kupcu, ali to nije učinjeno zbog neispunjavanja obaveza od strane kupca, cjelokupni rizik od slučajnog uništenja i/ili oštećenja robe prelazi na kupca.

VI.6 Tvrtka SOLTEC ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu, nastalu zbog bilo kakvog kašnjenja u proizvodnji ili više sile.

VII. MONTAŽA

VII.1 Datum montaže utvrđuje tvrtka SOLTEC i najmanje 3 (tri) dana unaprijed obavijesti kupca putem e-maila ili pošte i ne može se odgoditi na zahtjev kupca bez prethodne suglasnosti tvrtke SOLTEC, odnosno izvođača montaže ovlaštenog od strane tvrtke SOLTEC. Kupac treba biti prisutan osobno ili od strane ovlaštene osobe tijekom montaže. Prije montaže, kupac je dužan ukloniti sve prepreke koje bi ometale nesmetan tijek montaže i tako omogućiti nesmetan tijek montaže. Tijekom montaže, kupac je dužan osigurati slobodan prilaz i pristup mjestu montaže, besplatno napajanja od 220 V, a po potrebi i ljestve i skele ako u prihvaćenoj ponudi ili ugovoru nije drugačije navedeno.

VII.2 Tvrtka SOLTEC ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu na objektu od strane trećih strana s kojima se kupac dogovorio bez znanja tvrtke Soltec, tijekom faze montaže.

VII.3 Nakon završetka montaže kupac je dužan pregledati objekt s tvrtkom SOLTEC ili izvođačem montaže ovlaštenim od strane tvrtke SOLTEC i potpisati izvješće o primopredaji, u kojem treba označiti sve moguće nedostatke. U suprotnom se smatra kako je roba preuzeta bez pogrešaka, odnosno bez nedostataka.

VII.4 Ako se radi o montaži pergole tako što se ona pričvršćuje na fasadu, takve intervencije provest će se isključivo na zahtjev kupca. Brtvljenje između pergole i objekta vrši se tako da voda ne prodire između pergole i fasade, ako neravnine na fasadi nisu veće od 1 cm. Isto vrijedi i za podnu fiksaciju. Izvršeno brtvljenje nije namijenjeno nikakvoj zaštiti osnovnog objekta od vode. Tvrtka SOLTEC ne preuzima nikakvu odgovornost za intervencije na objektu ili oštećenja osnovne izolacije. Ako kupac ne želi da se pergola pričvrsti na fasadu, tvrtka SOLTEC omogućuje postavljanje pergole na četiri stupa.

VII.5 Potpisivanjem izvješća o primopredaji, kupac oslobađa tvrtku SOLTEC svake odgovornosti za štetu koja može nastati uslijed intervencija na postojećem objektu.

VII.6 Kupac je odgovoran za pripremu potrebne dokumentacije za administrativne postupke.

VII.7 Eventualno prigovaranje zbog pogrešaka ili aktiviranje jamstva nakon izvršene montaže ne zadržava obvezu plaćanja pune vrijednosti cijene nakon prihvaćene ponude ili ugovora.

VIII. JAMSTVO

VIII.1 Proizvodi imaju jamstvo ako je tako navedeno na jamstvenom listu, računu, ponudi ili ugovoru. Tvrtka SOLTEC jamči za kvalitetu, odnosno besprijekoran rad proizvoda u jamstvenom roku ako ga kupac koristi u skladu s njegovom svrhom i priloženim uputama. Jamstveni rok počinje teći od dana isporuke robe.

VIII.2 Ako kupac želi ostvariti jamstvo, tvrtki SOLTEC treba priložiti ispunjen obrazac zahtjeva za jamstvo, jamstveni list, kopiju izvješća o primopredaji, kopiju računa i opis razloga za traženje jamstva, zajedno s fotografijama, u kojem treba zabilježiti i zahtijevani izbor u vezi rješavanja jamstva ( npr. popravak, zamjena itd.). Za ostvarivanje jamstva, kupac treba sve potrebne dokumente poslati tvrtki SOLTEC redovnom poštom na adresu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ili na e-mail adresu: [email protected] (npr. pismom poslanim poštom ili e-mailom).

VIII.3 Ako je zbog ostvarivanja jamstva potrebno isporučiti robu tvrtki SOLTEC, ona će se isporučiti ili poslati nakon prethodnog odobrenja tvrtke SOLTEC na adresu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija.

VIII.4 Jamstvo je isteklo ako kupac ili treća osoba poduzmu neprimjerenu ili nepravilnu uporabu, modifikaciju ili popravak, pri čemu se neprimjerenom ili nepravilnom uporabom smatra kupčevo postupanje protivno svrsi proizvoda ili priloženim uputama. Svaka zlouporaba, nesigurno postupanje, nepravilna ili kompulzivna uporaba i nepravilan popravak ili modifikacije, smatrat će se neprimjerenom ili nepravilnom uporabom. Tvrtka SOLTEC ne snosi odgovornost za štetu nastalu neovlaštenom uporabom proizvoda i/ili koja je rezultat njihove uporabe izvan parametara kapaciteta, koji su određeni za svaku određenu vrstu proizvoda.

VIII.5 Jamstvo također ne vrijedi u slučaju oštećenja proizvoda koje je nastalo djelovanjem više sile, posebno za vrijeme opasnih vremenskih uvjeta, nereda, građanskih nemira ili rata, kao i u slučaju štete uzrokovane bojenjem ili bušenjem od strane kupca ili treće osobe, korozije, soli, privremene ili trajne promjene okolišnih čimbenika. Viša sila kupcu ne daje pravo raskinuti ugovor ili tražiti bilo kakav povrat od tvrtke SOLTEC.

VIII.6 Izvođenje bilo kakvih električnih priključaka, uzemljenja i mogućih intervencija na električnim sustavima treba obaviti tvrtka SOLTEC ili osoba ovlaštena od strane tvrtke SOLTEC. Sve intervencije, koje izvede neovlaštena osoba, smatraju se neprimjerenom ili nepravilnom uporabom te stoga jamstvo ne vrijedi.

VIII.7 Jamstvo za SOLTEC proizvode vrijedi:

BIOKLIMATSKA PERGOLA AGAVA I CARPORT AGAVA
Okvir: 5 godina
Motori: 2 godine
LED svjetla: 1 godina
Elektronički dijelovi: 2 godine
Tkanina: 2 godine
Ostali dijelovi i komponente: 2 godine
OSTALI PROIZVODI (žaluzine, rolo zavjese, rolete, klizne/sklopive/podizne ploče, brisoleji, balkoni): 2 godine

VIII.8 U slučaju ostvarivanja jamstva na robu, kupac prvo treba zatražiti ispravljanje pogrešaka. Ako se pogreške ne isprave u ukupnom roku od 45 dana od dana kad je tvrtka SOLTEC primila zahtjev za ispravljanje pogrešaka, kupac može raskinuti ugovor ili zatražiti smanjenje kupovne cijene. Pri vraćanju ili smanjenju kupovne cijene, uzima se u obzir da se vrijednost komponenata proizvoda s vremenom smanjuje, s izuzetkom motora i automatizacije (upravljačke jedinice, transformatori i drugi postojeći elektronički dijelovi), tako da vrijednost komponenti iznosi:

 • 1. i 2. godinu 100% početne vrijednost;
 • 3. godinu 60% početne vrijednosti;
 • 4. godinu 40% početne vrijednosti; i
 • 5. godinu 20% početne vrijednosti.

IX. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE GREŠKE

IX.1 Kupac je dužan pregledati primljeni predmet na uobičajen način i obavijestiti tvrtku SOLTEC o očitim pogreškama, naime obavještavanjem tvrtke SOLTEC o pogrešci redovnom poštom na adresu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ili na e-mail adresu: [email protected] (npr. pismom poslanim poštom ili e-mailom).

IX.2 Kupac može ostvariti svoja prava iz naslova skrivene stvarne pogreške ako obavijesti tvrtku SOLTEC o pogrešci u roku od dva mjeseca od dana kad je pogreška otkrivena. Kupac tvrtku SOLTEC obavještava o pogreškama osobno ili redovnom poštom na adresu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ili na e-mail adresu: [email protected] (npr. pismom poslanim poštom ili e-mailom). Tvrtka SOLTEC nije odgovorna za stvarne pogreške na robi koje se pojavljuju nakon što prođu dvije godine otkako je proizvod isporučen.

IX.3 Kupac treba obavijestiti tvrtku SOLTEC o mogućoj stvarnoj pogrešci, zajedno s detaljnim opisom i prilaganjem kopije računa, o svom trošku i u određenom roku. Kupac treba omogućiti tvrtki SOLTEC pregled proizvoda.

IX.4 Kupac koji je ispravno obavijestio tvrtku SOLTEC o pogrešci, ima pravo zatražiti od tvrtke SOLTEC da:

 • ispravi pogrešku na robi ili
 • vrati dio uplaćenog iznosa proporcionalno pogrešci ili
 • zamijeni neispravnu robu novom besprijekornom robom ili
 • vrati uplaćeni iznos.

Prava kupca iz ove točke prestaju nakon isteka dvije godine od dana kad je obavijestio tvrtku SOLTEC o stvarnoj pogrešci.

IX.5 IX.5 Pogreška na proizvodu je stvarna:

 • ako proizvod nema karakteristike potrebne za uobičajenu/normalnu uporabu ili za stavljanje u promet;
 • ako proizvod nema karakteristike potrebne za posebnu uporabu za koju ga kupac kupuje, a s kojom je tvrtka SOLTEC bila upoznata ili je trebala biti upoznata;
 • ako proizvod nema karakteristike i vrijednosti koje su bile izričito ili prešutno dogovorene, odnosno propisane;
 • ako je tvrtka SOLTEC isporučila proizvod koji ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model prikazan samo radi obavijesti.

IX.6 Moguća su manja odstupanja u boji isporučenih proizvoda, s obzirom na fotografije koje su prikazane na internetskim stranicama, u tiskanim dokumentima i na raznim društvenim mrežama.

X. RJEŠAVANJE SPOROVA

X.1 Osim ako obvezna pravila zemlje u kojoj kupac ima boravište ne predviđaju drugačije:

 • za ocjenjivanje valjanosti ovih općih uvjeta i ispunjavanje svih obveza iz određenog ugovornog odnosa koristi se mjerodavno pravo Republike Slovenije;
 • Tvrtka SOLTEC i kupac će sve sporove rješavati sporazumno. Ako to ne bude moguće, sporovi koji proizlaze iz određenog ugovornog odnosa ili iz ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Krškom.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

XI.1 Ovi opći uvjeti vrijede od 1. 6. 2020. i podložni su promjenama.