Opći uvjeti poslovanja za potrošačke ugovore - Bioklimatska pergola Agava

Opći uvjeti poslovanja za potrošačke ugovore

KAZALO:
I. UVODNE ODREDBE
II. PONUDA
III. RASKID UGOVORA
IV. CIJENE
V. UVJETI PLAĆANJA
VI. VRIJEME PROIZVODNJE / ROK ISPORUKE
VII. MONTAŽA
VIII. JAMSTVO
IX. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE GREŠKE
X. RJEŠAVANJE SPOROVA
XI. ZAVRŠNE ODREDBE

I. UVODNE ODREDBE

I.1 Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na reguliranje prava i obveza između tvrtke SOLTEC d.o.o., sa sjedištem na adresi Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija, Europska unija, matični broj: 5412277000, porezni broj SI 48773867 (u daljnjem tekstu:”SOLTEC”) i kupca. Kupac je svaka fizička osoba koja nabavlja ili koristi SOLTEC robu i usluge u svrhe izvan svoje profesionalne ili dohodovne djelatnosti (potrošač).

I.2 Pojmovi korišteni u ovim općim uvjetima imaju značenje utvrđeno u ovim općim uvjetima ili u sljedećim SOLTEC dokumentima: obrascu za narudžbu, ponudi, potvrdi narudžbe, računu, planovima ili specifikacijama, osim ako ovim općim uvjetima nije drugačije određeno. Ako za pojmove korištene u ovim općim uvjetima ne postoje objašnjenja u ovim općim uvjetima ili SOLTEC dokumentima, prije svega se, ako je moguće i prikladno, koristi interpretacija pojma koja je jednaka uobičajenom objašnjenju unutar relevantnog tržišta / industrije. U suprotnom se pojam tumači u skladu s objašnjenjem iz rječnika.

I.3 Ovi opći uvjeti poslovanja čine dio ugovora sklopljenog između SOLTEC-a i kupca. Uvjeti koji su navedeni u ovim općim uvjetima imaju prednost nad bilo kojim općim uvjetima poslovanja kupaca, koji nisu obvezujući za SOLTEC, osim ako tvrtka nije to izričito prihvatila u pisanom obliku.

I.4 I.4 Ovi opći uvjeti poslovanja dostupni su na web-stranicama pergola-agava.si i soltec.si, a kupac ih može preuzeti, spremiti ili reproducirati na svom elektroničkom uređaju putem internetske veze dostupne na web-stranicama pergola-agava.si i soltec. si /.

II. PONUDA

II.1 SOLTEC priprema ponudu na temelju podataka koje je kupac dao (e-mailom) ili na osnovu parametara koje je kupac unio u konfigurator na web-stranicama pergola-agava.si i soltec.si. Ponuda vrijedi samo za količine i opise, koje ona sadržava. Ponuda vrijedi 30 dana.

II.2 Nakon uplate avansa navedenog u ponudi, SOLTEC vrši mjerenja kod kupca. Mjerenja obavlja SOLTEC ili ovlaštena SOLTEC osoba. Ako mjerenja izvrši kupac sam ili neovlaštena osoba, SOLTEC nije odgovoran za greške koje su nastale zbog pogrešnih mjerenja. Sve troškove nastale kao rezultat pogrešnih mjerenja od strane kupca ili neovlaštene osobe snosi u potpunosti kupac. U slučaju pogreške u mjerenjima koje je izvršio SOLTEC ili ovlaštena osoba tvrtke SOLTEC, tvrtka će ispraviti pogrešku o svom trošku, a kupac nema pravo na naknadu zbog kašnjenja ili nepotpunog izvođenja radova na dogovoreni datum mjerenja. U slučaju da se podaci koje dostavi kupac razlikuju od provedenih mjerenja, SOLTEC i kupac sklapaju aneks ponude. Ako kupac ne želi sklopiti aneks ponude, SOLTEC može odustati od ugovora, s tim da SOLTEC vraća kupcu primljeni avans u roku od 15 dana od odustajanja, umanjen za troškove koje je SOLTEC imao prilikom ispunjavanja ponude, do trenutka odustajanja.

II.3 U slučaju da kupac naruči pogrešan proizvod ili prekrši svoje obveze, SOLTEC ima pravo na naknadu nastalih troškova, uključujući sve dodatne troškove. Vraćanje pogrešnog proizvoda (ako je razlog na strani kupca) nije moguće.

II.4 Prije prihvaćanja ili potvrđivanja ponude, kupac ju je dužan pažljivo pregledati (provjeriti skice i podatke) i u slučaju nejasnoća pismeno zatražiti od SOLTEC-a pojašnjenje nejasnih podataka. Nakon prihvaćanja ponude ili nakon plaćanja djelomičnog ili potpunog avansa ili nakon sklapanja ugovora, upućivanje na nejasnoće i / ili nepoznavanje sadržaja ponude i / ili ugovora nisu razlog za podnošenje bilo kakvih zahtjeva kupca. Kupčev zahtjev za pojašnjenje nejasnoća nakon prihvaćanja ponude ne opravdava promjenu ponude i ne predstavlja razlog za podnošenje bilo kakvih zahtjeva. U slučaju da kupac prije izdavanja ponude ili tijekom ugovornog odnosa podnese zahtjeve koji nisu u skladu sa standardima struke i na koje je SOLTEC upozorio kupca, a kupac ipak inzistira na zahtjevima, SOLTEC se ograđuje od svake odgovornosti za štetu, a može i odustati od ugovora. U slučaju zahtjeva koji nisu u skladu sa standardima struke, SOLTEC zadržava pravo na izmjene jamstvenih uvjeta i / ili jamstvenih rokova proizvoda.

II.5 Bilo koja od sljedećih radnji smatra se prihvaćanjem ponude ili potvrdom narudžbe:

 • Pismena potvrda narudžbe – ponude;
 • Uplata akontacije (djelomično ili u cijelosti);
 • Isporuka dugoročnog sredstva za osiguranje;
 • Potpisivanje ugovora ili sporazuma o sklapanju posla / sporazuma o narudžbi;
 • Moguće ispunjenje ugovornih obveza;
 • Ostale konkludentne radnje, ako se radi o trajnom poslovnom odnosu i ako ih SOLTEC smatra relevantnim.

U svim gore navedenim slučajevima smatra se da je kupac prihvatio ponudu, pažljivo pregledao i razumio navedeni sadržaj i da ponuda odgovara njegovim zahtjevima bez primjedbi, te da je upoznat s općim uvjetima tvrtke SOLTEC.

II.6 Nakon prihvaćanja ponude, kupac može otkazati već prihvaćenu ponudu samo uz pisanu suglasnost SOLTEC-a. U ovom slučaju, kupac se slaže da SOLTEC zadrži plaćeni avans i obvezuje se da će nadoknaditi SOLTEC-u sve daljnje troškove i štetu nastale uslijed izvršenja transakcije (izrada ponude, projektiranje i inženjering, mjerenja, narudžba materijala, rezervacija proizvodnje, troškovi proizvodnje itd.).

II.7 Ponuda, čiji je sastavni dio i predračun, vrijedi 30 dana, odnosno važi do datuma koji je SOLTEC odredio u ponudi, tj. u roku koji odredi SOLTEC. Sva usmena dogovaranja koja se tiču predmeta ponude nisu valjana.

II.8 Prihvaćanje ponude kupac može otkazati ili promijeniti samo uz pisano odobrenje SOLTEC-a, ali najkasnije 1 (jedan) dan nakon prihvaćanja, odnosno potvrde ponude, isključivo u pisanom obliku. Ako se SOLTEC slaže s promjenom ponude, koja je posljedica želje kupca, sve troškove koje SOLTEC ima prilikom promjene ponude snosi kupac. Ako je proizvodnja za izvršenje narudžbe već započela prije promjene ili otkazivanja prihvaćene ponude, kupcu se naplaćuju troškovi kupljenog ili proizvedenog materijala, koji se nakon prihvaćene ponude više ne može koristiti u vezi s promijenjenom ili otkazanom narudžbom. Promjene bilo koje narudžbe nakon prihvaćene ponude, koju je odobrio SOLTEC, automatski produžuju vrijeme kreiranja te narudžbe.

II.9 Svi sporazumi, ponude i potvrde između kupca i SOLTEC-a moraju biti u pisanom obliku, pri čemu su dodatni usmeni dogovori nevažeći, ako se naknadno ne potvrde u pisanom obliku.

II.10 Sadržaj ponude, uključujući izračune i opise koje je sastavio ili pripremio SOLTEC, odnosno svi dokumenti koje je kreirao SOLTEC, ostaju vlasništvo tvrtke i samo SOLTEC ima prava intelektualnog vlasništva na te dokumente, a kupac se slaže da su informacije sadržane u njima povjerljive i ne smiju se objavljivati ili na drugi način koristiti bez prethodne pisane suglasnosti SOLTEC-a.

III. RASKID UGOVORA

III.1 U slučaju da SOLTEC i kupac sklope ugovor na daljinu ili izvan poslovnih prostora, kupac ima pravo obavijestiti SOLTEC u roku od 14 dana da odustaje od ugovora.

III.2 Mogućnost odustajanja od ugovora ne odnosi se na proizvode / robu / proizvod koji su proizvedeni prema kupčevim detaljnim uputama i prilagođeni njegovim osobnim potrebama.

III.3 Rok za odustajanje od ugovora započinje kupoprodajnim ugovorom sljedećeg dana nakon primitka robe (“kad potrošač stekne fizički posjed nad robom ili ga umjesto potrošača stekne treća osoba, koja nije prijevoznik i koji je u tu svrhu odredio potrošač”, odnosno ugovorom u vezi s isporukom robe koja se sastoji od više pošiljaka ili komada: “kad potrošač stekne fizički posjed nad posljednjom pošiljkom ili komadom robe ili ga umjesto potrošača stekne treća osoba, koja nije prijevoznik i koji je u tu svrhu odredio potrošač”), i u slučaju ugovora o pružanju usluga na dan sklapanja ugovora.

III.4 Kako bi iskoristio pravo na odustajanje, kupac treba nedvosmislenom izjavom izvijestiti SOLTEC redovnom poštom na adresu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ili e-mailom: [email protected], o svojoj odluci o odustajanju od ovog ugovora (npr. dopisom poslanim poštom ili e-mailom).

III.5 Kako bi se u obzir uzeo rok za odustajanje od ugovora, dovoljno je da se obavijest o ostvarivanju prava kupca na odustajanje od ugovora pošalje prije isteka roka za odustajanje od ugovora.

III.6 Ako je kupac već primio robu i odustao od ugovora, dužan je vratiti robu ili je predati SOLTEC-u ili osobi koju je SOLTEC ovlastio za preuzmanje robe, odmah ili najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti prema točki 3.3 ovih općih uvjeta, osim ako SOLTEC ne ponudi da sam preuzme vraćenu robu. Smatra se kako je kupac robu vratio na vrijeme, ako je pošalje prije isteka 14-dnevnog roka vraćanja. Kupac snosi troškove vraćanja robe u vezi s odustajanjem od ugovora. Roba se treba vratiti ili dostaviti na adresu lokacije s koje je poslana u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora.

III.7 Kupac treba vratiti primljene proizvode neoštećene i u istoj količini, osim ako je proizvod pokvaren, izgubljen ili ako se njegova količina smanjila bez krivnje kupca. Kupac je odgovoran isključivo za umanjenu vrijednost robe zbog rukovanja robom, koja nije nužna za određivanje njene prirode, karakteristika i djelovanja. Ako je kupac možda već počeo koristiti proizvod ili je već otvorio i sastavio pojedine komponente za proizvode, odustajanje od ugovora nije moguće. Proizvođač robe propisuje i originalnu ambalažu (u skladu s člankom 36. Zakona o zaštiti potrošača). Kako je ambalaža sastavni dio proizvoda, potrebno ju je priložiti nepromijenjenu, odnosno onakvu kakva je bila u izvornom stanju u trenutku primitka proizvoda (tj. neoštećenu i u istoj količini).

III.8 Ako kupac odustane od ugovora, SOLTEC će bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o odustajanju od ugovora vratiti sve primljene uplate, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova zbog izbora vrste isporuke koja cjenovno nije najpovoljniji ponuđeni standardni oblik isporuke od strane tvrtke). Takvu nadoknadu SOLTEC će izvršiti istim sredstvom plaćanja kao i u izvornoj transakciji, osim ako je drugačije dogovoreno (kupac je naveo korištenje drugog sredstva plaćanja) ili ako se zbog njegove prirode plaćanje ne može osigurati istim sredstvom plaćanja. SOLTEC može odbiti plaćanje dok ne primi vraćenu robu ili dok kupac ne pošalje dokaz da je roba poslana natrag, ovisno o tome koji se događaj dogodi ranije.

IV. CIJENE

IV.1 Sve cijene u ponudi, obrascu narudžbe, potvrdi narudžbe, računima ili drugim dokumentima SOLTEC-a namijenjenim kupcu, izražene su u eurima i već uključuju porez na dodanu vrijednost. Iznos poreza na dodanu vrijednost prikazuje se odvojeno, pri čemu se stopa poreza na dodanu vrijednost utvrđuje u skladu s važećim propisima u području poreza na dodanu vrijednost.

IV.2 U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave, odnosno poštarine, pakiranja, osiguranja, carine, naknade za izvoz, tranzit, uvoz i troškovi bilo kojih drugih dozvola i potrebnih potvrda. Te troškove snosi kupac. Ako su ti troškovi navedeni u ponudi, obrascu narudžbe, potvrdi narudžbe, računima ili drugim dokumentima SOLTEC-a, SOLTEC zadržava pravo promjene iznosa tih troškova, ako se izdaci na kojima se ti troškovi temelje povećaju.

IV.3 Eventualni popusti moraju biti dogovoreni u pisanom obliku, osim ako su već navedeni u ponudi, obrascu narudžbe, potvrdi narudžbe, računima ili drugim dokumentima SOLTEC-a.

IV.4 SOLTEC zadržava pravo promjene cijena u slučaju promjene količine, boje, veličine ili drugih činjenica koje su osnova za izračun cijene.

IV.5 SOLTEC zadržava pravo promjene cijena proizvoda i usluga navedenih u cjeniku, katalogu, tarifama i drugim obavijestima i oglasima u tisku, brošurama, na radiju, televiziji ili pozivu na ponudu bez prethodne obavijesti.

IV.6 SOLTEC-ov zahtjev za promjenu cijene navedene u ponudi ili ugovoru može se pojaviti ako su se u trenutku sklapanja ugovora ili prihvaćanja ponude povećale cijene elemenata (npr. poskupljenje sirovina, energije itd.), na temelju kojih je cijena određena u ponudi ili ugovoru.

IV.7 Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni ponudom ili ugovorom, a koje kupac odobri, terete kupca i dodatno mu se naplaćuju. SOLTEC može izvršiti hitne nepredviđene radove čak i bez prethodne suglasnosti kupca, ako ju nije mogao priskrbiti zbog hitnosti radova. SOLTEC treba odmah obavijestiti kupca o tako izvršenim radovima i ima pravo tražiti plaćanje od kupca za izvršene neophodne nepredviđene radove.

V. UVJETI PLAĆANJA

V.1 Ako u ponudi, ugovoru ili računu nije drugačije navedeno, plaćanje SOLTEC proizvoda mora se izvršiti prije otpreme proizvoda.

V.2 Kupac uplaćuje kupovninu na transakcijski račun sjedišta SOLTEC-a, koji je naveden u ponudi, ugovoru ili računu. Kupac je obvezan položiti kupovninu u skladu s dogovorenim rokovima plaćanja. U slučaju kašnjenja ili neplaćanja, SOLTEC ima pravo tražiti zakonske, odnosno dogovorene zatezne kamate, od datuma dospjelosti obveze uplaćivanja pojedinog iznosa do dana plaćanja.

V.3 Kupac ima pravo odbiti račun u roku od 8 (osam) dana od primitka računa. Odbijanje računa mora biti u pisanom obliku, pravodobno i opravdano. Kako bi ostvario pravo na odbijanje računa, kupac ga mora poslati SOLTEC-u redovnom poštom na adresu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ili na e-mail adresu: [email protected] (npr. dopisom poslanim poštom ili e-mailom). SOLTEC će odgovoriti na odbijanje računa u roku od 15 dana od primitka odbijanja računa.

V.4 U slučaju da kupac produži isporuku proizvoda (tj. odgodi rok preuzimanja na kasniji datum od onog koji je odredio SOLTEC, odnosno predmet ne bude isporučen kupcu zbog kašnjenja, ali ne duže od 60 dana), kupcu se dodatno naplaćuje skladištenje (naknada za skladištenje) prema važećem cjeniku SOLTEC-a. Također, u trenutku kada kupac kasni, na njega prelazi cijeli rizik od slučajnog uništenja i / ili oštećenja predmeta.

V.5 Uvjeti plaćanja prema prihvaćenoj ponudi ili ugovoru ostaju nepromijenjeni čak i u slučaju ako prijevoz, isporuka, ugradnja, puštanje u pogon ili preuzimanje proizvoda ili usluga kasne ili se spriječe iz razloga na koje SOLTEC ne može utjecati ili ako nedostaju sastavni dijelovi, koji će SOLTEC-u biti isporučeni u razumnom roku.

V.6 U slučaju da kupac kasni s uplatom jedne rate iznosa ili s uplatom ukupnog iznosa koji je naveden u ponudi ili ugovoru, SOLTEC može odustati od ugovora ili prihvaćene ponude i ima pravo zahtijevati naknadu.

V.7 Kako bi osigurao plaćanje za svoj rad i naknadu za utrošeni materijal i druga potraživanja iz prihvaćene ponude ili ugovora, SOLTEC ima založno pravo na stvarima napravljenim ili popravljenim za kupca, kao i na ostalim predmetima koje mu kupac preda u vezi s njegovim radom, sve dok ih posjeduje i dok ih dobrovoljno ne prestane posjedovati. Predajom robe kupcu, on stječe pravo vlasništva nad robom.

V.8 Kupac može vratiti isporučenu robu samo uz prethodnu pisanu suglasnost SOLTEC-a, pri čemu vraćena roba mora biti neoštećena i u istoj količini. Troškove prijevoza i prijema vraćene robe (prihvaćanje robe, pregled, uključujući ambalažu, skladištenje itd.) snosi kupac.

V.9 Svako prigovaranje zbog grešaka ili izvršavanje jamstva nakon izvršene montaže ne zadržava obvezu plaćanja pune vrijednosti cijene, nakon prihvaćene ponude ili ugovora.

VI. VRIJEME PROIZVODNJE I ROK ISPORUKE

VI.1 Vrijeme proizvodnje / rok proizvodnje koji je odredio SOLTEC, započinje nakon uplate avansa i potvrđenih mjerenja od strane kupca. Rok proizvodnje određuje SOLTEC, uzimajući u obzir ponudu-potražnju i zauzetost proizvodnje, te unutar tako određenog roka proizvodnje SOLTEC napravi naručeni proizvod. SOLTEC pismeno ili na drugi prikladan način obavještava kupca o roku isporuke najmanje 3 (tri) dana prije mogućeg preuzimanja robe, odnosno početka montaže.

VI.2 U slučaju bilo kakvih neočekivanih komplikacija ili kašnjenja, kupac će dobiti obavijest putem e-maila ili pošte u kojoj je navedeno predviđeno vrijeme proizvodnje i / ili rok isporuke narudžbe. SOLTEC ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu, nastalu uslijed bilo kakvog kašnjenja u isporuci.

VI.3 Vrijeme proizvodnje i / ili rokovi isporuke po cjeniku, ponudi, ugovoru ili računu SOLTEC-a približni su i produljuju se ako:

 • informacije koje SOLTEC zahtijeva od kupca za izvršenje prihvaćene ponude ili sklopljenog ugovora nisu zaprimljene na vrijeme;
 • SOLTEC i kupac daju pisanu suglasnost o produljenju vremena proizvodnje i / ili roka isporuke;
 • SOLTEC ne može proizvoditi produkte pravodobno zbog prepreka koje, unatoč pažljivom postupanju, ne može spriječiti (uključujući one koji proizlaze iz rada njegovih glavnih dobavljača ili trećih osoba), poput epidemija, pandemija, akata civilnih ili vojnih vlasti, mobilizacije oružanih snaga, ratova, nemira, štrajkova, bojkota, prosvjeda, isključenja ili drugog prekida, kvara na strojevima, nesreće, radnih sporova, kašnjenja ili neadekvatne isporuke potrebnih sirovina ili poluproizvoda i napravljenih proizvoda, potrebe za uklanjanjem važnih sastavnih dijelova zbog neadekvatnog lijevanja, službenih ili drugih mjera bilo koje vrste, transportnih poteškoća, prirodne katastrofe i više sile;
 • kupac ili treća osoba kasne s poslom koji treba obaviti ili kasne u ispunjavanju ugovornih obveza, uključujući neispunjavanje uvjeta plaćanja od strane kupca.

VI.4 U slučaju da se vrijeme proizvodnje i / ili rok isporuke produlji u skladu s točkom 6.3 ovih općih uvjeta, kupac i SOLTEC se pisanim putem slažu o razumnom produljenju roka, pri čemu SOLTEC nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu uslijed promjene vremena proizvodnje i / ili roka isporuke.

VI.5 SOLTEC isporučuje robu ako kupac ispuni svoje prethodne obveze, kako je utvrđeno u ovim općim uvjetima, ponudi ili ugovoru. U slučaju da kupac odbije, odnosno ne izvrši svoje obveze u razumnom roku, SOLTEC može odustati od ugovora i zatražiti naknadu štete. U trenutku kad je roba spremna za isporuku kupcu, ali to nije učinjeno zbog neispunjavanja obveza kupca, cjelokupni rizik od slučajnog uništenja i / ili oštećenja robe prelazi na kupca.

VI.6 SOLTEC ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu, nastalu zbog bilo kakvog kašnjenja u proizvodnji ili više sile.

VII. MONTAŽA

VII.1 Datum montaže utvrđuje SOLTEC i najmanje 3 (tri) dana unaprijed obavijesti kupca putem e-maila ili pošte i ne može se odgoditi na zahtjev kupca bez prethodne suglasnosti SOLTEC-a ili ovlaštenog izvođača montaže od strane SOLTEC-a. Kupac mora biti prisutan osobno ili od strane ovlaštene osobe tijekom montaže. Prije montaže, kupac je dužan ukloniti sve prepreke koje bi ometale nesmetan tijek montaže i tako omogućiti nesmetan tijek postupka. Tijekom montaže kupac je dužan osigurati slobodan prilaz i pristup mjestu montaže, besplatno napajanje od 220 V, a po potrebi i ljestve i skele, ako u prihvaćenoj ponudi ili ugovoru nije drugačije navedeno.

VII.2 SOLTEC ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju su napravile treće osobe na objektu tijekom faze montaže.

VII.3 Nakon završetka montaže kupac je dužan pregledati objekt sa SOLTEC-om ili SOLTEC-ovim ovlaštenim izvođačem montaže i potpisati izvješće o primopredaji, u kojem treba označiti sve moguće nedostatke. Inače se smatra kako je roba preuzeta bez grešaka, odnosno bez nedostataka.

VII.4 Ako se radi o montaži pergole tako što se pričvršćuje na fasadu, takve intervencije provest će se isključivo na zahtjev kupca. Brtvljenje između pergole i objekta vrši se tako da voda ne prodire između pergole i fasade, u slučaju da neravnine na fasadi nisu veće od 1 cm. Isto vrijedi i za podnu fiksaciju. Izvršeno brtvljenje nije namijenjeno nikakvoj zaštiti osnovnog objekta od vode. SOLTEC ne preuzima nikakvu odgovornost za intervencije na objektu ili oštećenja osnovne izolacije. Ako kupac ne želi pričvrstiti pergolu na fasadu, SOLTEC omogućuje ugradnju pergole na četiri stupa.

VII.5 Potpisivanjem izvješća o primopredaji, kupac oslobađa tvrtku SOLTEC svake odgovornosti za štetu koja može nastati uslijed intervencija na postojećem objektu.

VII.6 Kupac je odgovoran za pripremu potrebne dokumentacije za administrativne postupke.

VII.7 Svako prigovaranje zbog grešaka ili izvršavanje jamstva nakon izvršene montaže ne zadržava obvezu plaćanja pune vrijednosti cijene, nakon prihvaćene ponude ili ugovora.

VIII. JAMSTVO

VIII.1 Proizvodi imaju jamstvo, ako je tako navedeno na jamstvenom listu, računu, ponudi ili ugovoru. SOLTEC jamči za kvalitetu, odnosno besprijekoran rad proizvoda u jamstvenom roku, ako ga kupac koristi u skladu s njegovom svrhom i priloženim uputama. Jamstveni rok počinje teći od dana isporuke robe.

VIII.2 Ako kupac želi zatražiti jamstvo, SOLTEC-u treba priložiti ispunjen obrazac zahtjeva za jamstvo, jamstveni list, kopiju izvješća o primopredaji, kopiju računa i opis razloga za traženje jamstva, zajedno s fotografijama, u kojem treba zabilježiti i zahtijevani izbor u vezi s rješavanjem jamstva ( npr. popravak, zamjena itd.). Za ostvarivanje jamstva kupac treba sve potrebne dokumente poslati SOLTEC-u redovnom poštom na adresu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ili na e-mail adresu: [email protected] (npr. dopisom, poslanim poštom ili e-mailom).

VIII.3 Ako je zbog ostvarivanja jamstva potrebno isporučiti robu SOLTEC-u, ona se isporučuje ili šalje nakon prethodnog odobrenja SOLTEC-a na adresu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija, pri čemu troškove takve isporuke ili slanja poštom snosi kupac. U svrhu izvršavanja jamstva, SOLTEC može organizirati prijevoz proizvoda na zahtjev kupca, u njegovo ime i na njegov rizik i trošak.

VIII.4 Jamstvo je isteklo, ako kupac ili treća osoba poduzmu neprimjerenu ili nepravilnu uporabu, modifikaciju ili popravak, pri čemu se neprimjerenom ili nepravilnom uporabom smatra kupčevo postupanje protivno svrsi proizvoda ili priloženim uputama. Svaka zlouporaba, nesigurno postupanje, pogrešna ili kompulzivna uporaba i pogrešan popravak ili modifikacije, smatrat će se neprimjerenom ili nepravilnom uporabom. SOLTEC ne snosi odgovornost za štetu nastalu neovlaštenom uporabom proizvoda i / ili rezultatom njihove uporabe izvan parametara kapaciteta, koji su određeni za svaku određenu vrstu proizvoda.

VIII.5 Jamstvo također ne vrijedi u slučaju oštećenja proizvoda koje je nastalo djelovanjem više sile, posebno za vrijeme opasnih vremenskih uvjeta, nereda, građanskih nemira ili rata, kao i u slučaju štete uzrokovane bojenjem ili bušenjem od strane kupca ili treće osobe, korozije, soli, privremene ili trajne promjene okolišnih čimbenika. Viša sila kupcu ne daje pravo raskinuti ugovor ili tražiti bilo kakav povrat od SOLTEC-a.

VIII.6 Izvođenje bilo kakvih električnih priključaka, uzemljenja i mogućih intervencija na električnim sustavima mora obaviti SOLTEC ili osoba koju ovlasti SOLTEC. Sve intervencije, koje izvede neovlaštena osoba, smatraju se neprimjerenom ili nepravilnom uporabom, te stoga jamstvo ne vrijedi.

VIII.7 Jamstvo za SOLTEC proizvode vrijedi:

BIOCLIMATIC PERGOLA AGAVA
Okvir: 5 godina
Motori: 2 godine
LED svjetla: 1 godina
Elektronički dijelovi: 2 godine
Tkanina: 2 godine
Ostali dijelovi i komponente: 2 godine

DRUGI PROIZVODI (Žaluzine, rolo sjenila, rolete, klizne / preklopne / podizne ploče, brisoleji, balkoni): 2 godine

VIII.8 VIII.8 U slučaju traženja jamstva na robu, kupac prvo treba zatražiti ispravljanje grešaka. Ako se greške ne isprave u ukupnom roku od 45 dana od dana kad je SOLTEC primio zahtjev za ispravljanje grešaka, kupac može raskinuti ugovor ili zatražiti smanjenje kupovnine. Pri vraćanju ili smanjenju kupovnine, uzima se u obzir da se vrijednosti komponenata proizvoda vremenom smanjuju, s izuzetkom motora i automatizacije (upravljačke jedinice, transformatori i drugi postojeći elektronički dijelovi), tako da vrijednost komponenti iznosi:

 • 1. i 2. godinu 100% početne vrijednost;
 • 3. godinu 60% početne vrijednosti;
 • 4. godinu 40% početne vrijednosti; i
 • 5. godinu 20% početne vrijednosti.

IX. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE GREŠKE

IX.1 Kupac je dužan pregledati primljeni proizvod na uobičajen način i obavijestiti SOLTEC o očitim pogreškama najkasnije 48 sati nakon isporuke, obavještavanjem SOLTEC-a o pogrešci redovnom poštom na adresu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ili na e-mail adresu: [email protected] (npr. dopisom poslanim poštom ili e-mailom), u protivnom gubi pravo koje proizlazi iz ovog naslova.

IX.2 Kupac može ostvariti svoja prava iz naslova skrivene materijalne greške, ako obavijesti SOLTEC o grešci u roku od mjesec dana od dana kad je greška otkrivena. Kupac SOLTEC obavijesti o greškama osobno ili redovnom poštom na adresu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ili na e-mail adresu: [email protected] (npr. dopisom poslanim poštom ili e-mailom). SOLTEC nije odgovoran za materijalne greške robe koje se pojavljuju nakon što prođu dvije godine otkako je proizvod isporučen.

IX.3 Kupac treba obavijestiti SOLTEC o mogućoj materijalnoj grešci, zajedno s detaljnim opisom i prilaganjem kopije računa, o svom trošku i u određenom roku. Kupac treba omogućiti SOLTEC-u pregled proizvoda.

IX.4 Kupac, koji je ispravno obavijestio SOLTEC o pogrešci, ima pravo zatražiti od SOLTEC-a da:

 • ispravi pogrešku na robi ili
 • vrati dio uplaćenog iznosa proporcionalno pogrešci ili
 • zamijeni neispravnu robu novom besprijekornom robom ili
 • vrati uplaćeni iznos.

Prava kupca iz ove točke prestaju nakon isteka dvije godine od dana kad je obavijestio SOLTEC o materijalnoj pogrešci.

IX.5 IX.5 Pogreška na proizvodu je stvarna:

 • ako proizvod nema značajke koje su neophodne za uobičajenu/normalnu uporabu ili za stavljanje u promet;
 • ako proizvod nema značajke koje su neophodne za posebnu uporabu za koju ga kupac kupuje, a s kojom je SOLTEC bio upoznat ili je trebao biti upoznat;
 • ako proizvod nema značajke i vrijednosti koje su bile izričito ili prešutno dogovorene, odnosno propisane;
 • ako je SOLTEC isporučio proizvod koji ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model prikazan samo radi obavijesti.

IX.6 Malo odstupanje u boji isporučenog proizvoda u usporedbi s uzorkom prikazanim u cjeniku ili dokumentaciji SOLTEC-a ili predstavljenim fotografijama, ne predstavlja materijalnu pogrešku. Ova manja odstupanja u boji također ne daju kupcu pravo na podnošenje bilo kakvog zahtjeva ili raskidanje ugovora ili odbijanje isporuke i / ili plaćanje proizvoda.

X. RJEŠAVANJE SPOROVA

X.1 Osim ako obvezna pravila zemlje u kojoj kupac ima boravište ne predviđaju drugačije:

 • za ocjenjivanje valjanosti ovih općih uvjeta i ispunjavanje svih obveza iz određenog ugovornog odnosa koristi se mjerodavno pravo Republike Slovenije;
 • SOLTEC i kupac će sve sporove rješavati sporazumno. Ako to ne bude moguće, sporovi koji proizlaze iz određenog ugovornog odnosa ili iz ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Krškom.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

XI.1 Ovi opći uvjeti vrijede od 1.6.2020. nadalje i podložni su promjenama.