Splošni pogoji poslovanja urejajo medsebojna razmerja (pravice in obveznosti) med podjetjem SOLTEC d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) in kupcem, ki niso posebej ali drugače urejena v pogodbi oziroma ponudbi. Vsebujejo naslednje določbe:

1. Firma in sedež prodajalca

2. Ponudba

3. Cene

4. Pogoji plačila

5. Čas proizvodnje / dobavni rok

6. Montaža

7. Garancija

8. Reklamacija

9. Reševanje sporov

Naslednji pogoji, skupaj s predhodno določenimi pogoji na ceniku, obrazcu za naročilo, ponudbi, potrditvi naročila ali računu, načrtih, specifikacijah ali drugih dodatnih pogojih, ki jih Soltec pisno odobri, predstavljajo celotno pogodbo med podjetjem Soltec in kupcem. Ta pogodba nadomešča vse predhodne dogovore med strankama v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev. Pogoji, ki so navedeni v tem dokumentu, imajo prednost pred vsemi drugimi pogoji, in nobene nasprotujoče, dodatne ali drugačne določbe oziroma pogoji niso zavezujoči za Soltec, razen če je podjetje Soltec to izrecno sprejelo v pisni obliki. Nobena prva ponudba Solteca ni v celoti zavezujoča, zato se jo lahko kadar koli spremeni ali prekliče. Takšna ponudba, vključno z izračuni in opisi, ki jih je izdelal ali pripravil Soltec (“Ponudba”), ostane Soltec – ova lastnina in kupec se strinja, da so informacije v ponudbi zaupne in se ne smejo razkriti ali drugače uporabiti brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja podjetja Soltec. Kupec s predložitvijo naročila v celoti sprejema te Splošne prodajne pogoje.

1. Firma in sedež prodajalca

Firma prodajalca: Soltec d.o.o. Sedež prodajalca: Obrtna 9, 8257 Dobova, Slovenija

2. Ponudba

2.1.Prodajalec izdela ponudbo na osnovi parametrov v konfiguratorju na spletni strani pergolaagava.si; ali meritev, opravljenih s strani prodajalca; ali meritev, dimenzij in popisov, posredovanih s strani kupca. Ponudba velja samo količine in opise, ki so navedeni v ponudbi. Ponudba velja 30 dni.

2.2.Ponudba, izdelana na osnovi meritev, dimenzij in popisov, podanih s strani kupca, je informativna ponudba in velja 30 dni. V primeru naročila montaže pri prodajalcu, se na osnovi opravljenih meritev s strani prodajalca izdela končna ponudba, ki velja 30 dni in se od informativne ponudbe lahko razlikuje zaradi specifičnih tehničnih detajlov. V primeru naročila montaže pri SOLTEC d.o.o., kupec krije strošek meritev na objektu, ki je že vključen v končno ceno ponudbe. V primeru, da kupec po izvedenih meritvah s strani prodajalca ponudbe ne sprejme, se plačilo opravljenih meritev ne vrača.

2.3.Meritve opravlja pooblaščena oseba prodajalca. V kolikor meritve opravi kupec sam ali nepooblaščena oseba, prodajalec ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev. Vsi stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev kupca ali nepooblaščene osebe, bremenijo kupca v celoti. Enako velja v primeru posredovanja naročila preko konfiguratorja ali po elektronski pošti, brez opravljenih predhodnih meritev s strani prodajalca. V primeru napake v izmeri s strani pooblaščene osebe prodajalca, bo prodajalec odpravil napako na lastne stroške. Kupec pri tem ni upravičen do povračila stroškov zaradi nepravočasne ali nepopolne izvedbe del na dogovorjeni datum montaže.

2.4.V primeru, da kupec naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti, je prodajalec upravičen zahtevati povračilo nastalih stroškov vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki. Vračilo napačnega izdelka (v kolikor je razlog na strani kupca) ni možno.

2.5.Kupec je dolžan pred sprejemom ponudbe oziroma potrditvijo naročila natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke) in v primeru nejasnosti pisno zahtevati od prodajalca pojasnitev nejasnih podatkov. Po sprejemu ponudbe, vplačilu delnega ali celotnega avansa in/ ali sklenitvi pogodbe, sklicevanje na nejasnosti in/ali nepoznavanje vsebine ponudbe in/ali pogodbe, niso razlog za uveljavljanje reklamacijskih zahtevkov kupca. Kupčeva zahteva za pojasnitev nejasnosti po sprejemu ponudbe oziroma po sklenitvi pogodbe in realizirani dobavi, ne opravičuje spremembe naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo. V primeru zahtev kupca, ki so strokovno nesprejemljive in na katere je prodajalec kupca opozoril, pa kupec kljub temu vztraja pri zahtevah, se prodajalec omejuje od vsakršne odškodninske odgovornosti. V primeru zahtev, ki niso v skladu s standardi stroke, si prodajalec pridržuje pravico spremeniti garancijska pogoje in/ali garancijske dobe proizvodov.

2.6.Za sprejem ponudbe oziroma potrditev naroča se šteje katerokoli naslednje dejanje:

– Pisna potrditev naročila – ponudbe

– Izvedba predplačila (delno ali v celoti)

– Izročitev dolgoročnega sredstva za zavarovanje

– Podpis pogodbe ali dogovora o sklenitvi posla/dogovora o naročilu

– Morebitne izpolnitve pogodbenih obveznosti

– Druga konkludentna dejanja, če gre za stalno poslovno navezo in jih prodajalec šteje za relevantna

V vseh zgoraj navedenih primerih se šteje, da je kupec ponudbo sprejel, da je vsebino ponudbe natančno proučil, da mu je vsebina ponudbe razumljiva in ustreza njegovim zahtevam brez pripomb, ter da je seznanjen s splošnimi pogoji prodajalca.

2.7.Po sprejemu ponudbe lahko kupec odstopi od ponudbe le ob pisnem soglasju prodajalca. V kolikor kupec odstopi od že potrjene ponudbe, soglaša, da prodajalec zadrži plačan avans in se zavezuje prodajalcu povrniti vse nadaljnje stroške in škodo, ki so mu zaradi izvrševanja posla nastali (izdelava ponudbe, projektiranje in inženiring, meritve, naročilo materiala, rezervacija proizvodnje, proizvodni stroški itd.).

2.8.Ponudba, katere sestavni del je tudi predračun, velja 30 dni oziroma do datuma, navedenega v ponudbi s strani prodajalca oziroma v roku, kot ga določi prodajalec. Vsa ustna dogovarjanja, ki se nanašajo na predmet ponudbe, so nična.

2.9.Oddana naročila lahko kupec prekliče ali spremeni samo s pisnim dovoljenjem družbe Soltec , vendar najkasneje 1 (en) dan po sprejemu oz. potrditvi ponudbe, izključno v pisni obliki in v kolikor se prodajalec s spremembo podatkov pisno strinja. V kolikor se prodajalec strinja s spremembo naročila, gredo vsi stroški, ki jih ima prodajalec s spremembo naročila, v breme kupca. Če se je proizvodnja za izvedbo naročila že začela pred spremembo ali preklicem naročila, se kupcu zaračunajo stroški nabavljenega ali proizvedenega materiala, ki se ne more več uporabljati v zvezi s spremenjenim ali preklicanim naročilom. Spremembe katerega koli naročila, ki ga odobri Soltec, pomenijo samodejno podaljšanje časa izdelave istega naročila.

2.10.Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med kupcem in prodajalcem morajo biti pisni, dodatni ustni dogovori so neveljavni, v kolikor niso naknadno pisno potrjeni.

3. Cene

3.1.Cene, ki so navedene na Soltecovem ceniku, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila ali računih, so izražene v evrih. Cene ne vključujejo veljavnega DDV-ja. DDV je izračunan in prikazan posebej. Stopnja DDV je določena v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.

3.2.Morebitni popusti za distribucijo in prodajo proizvodov Soltec so dogovorjeni pisno. Izjema je izrecno drugačna navedba na Soltecovem ceniku, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila in računih ali drugačen pisni dogovor med Soltecom in kupcem. Cena, navedena na veljavnem ceniku družbe Soltec, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila ali računih, je podana v neto znesku brez kakršnih koli odbitkov.

3.3.Vse dodatne stroške, vključno s (vendar ne omejeno na) stroški za tovor, pakiranje, prevoz, zavarovanje, carino, pristojbinami za izvoz, tranzit, uvoz in vsemi drugimi dovoljenji ter potrebnimi potrdili, krije kupec.

3.4.Če so stroški pakiranja, prevoza, zavarovanja, carin ali drugi dodatni stroškov posebej navedeni na Soltecovem ceniku, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila ali računih in so vključeni v navedeno ceno, si Soltec pridržuje pravico do prilagoditve svoje cene, če se izdatki, na katerih temeljijo taki dodatni stroški, spremenijo.

3.5.Soltec si pridržuje pravico do spremembe cen v primeru spremenjene količine, barve, velikosti ali drugih dejstev, ki so osnova za izračun cene.

4. Pogoji plačila

4.1.Če ni drugače določeno na računu ali potrditvi naročila s strani podjetja Soltec, mora biti plačilo poravnano pred odpremo izdelkov.

4.2.Kupec ima pravico do zavrnitve fakture 8 (osem) dni po prejemu fakture. Zavrnitev fakture mora biti pisna, pravočasna in utemeljena. V nasprotnem primeru izvajalec razume, da je kupec fakturo v celoti sprejel in zavrnitve ne upošteva. Kupec poravna kupnino na transakcijski račun prodajalca. Kupec je dolžan poravnati kupnino, v skladu z dogovorjenimi roki plačila. V primeru zamude plačila oziroma neplačila ima prodajalec pravico zahtevati zakonite oziroma dogovorjene zamudne obresti, od dneva zapadlosti posameznega zneska v plačilo do dneva plačila.

4.3.Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov brez predhodnega obvestila v primeru: – Sprememba cen po ceniku – Podražitev surovin in/ali energentov Morebitna dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi, gredo v breme kupca in se dodatno zaračunajo.

4.4.V primeru, da kupec dobavo izdelkov podaljša (prestavi rok prevzema na kasnejši termin, kot mu je bil določen s strani prodajalca oziroma stvar kupcu ni bila izročena zaradi njegove zamude, vendar ne več kot 60 dni), se kupcu dodatno zaračuna skladiščenje (ležarnina) po veljavnem ceniku prodajalca. Prav tako s trenutkom, ko kupec pride v zamudo, nanj preide celotna nevarnost naključnega uničenja in/ali poškodovanja stvari.

4.5.Oddana naročila in ustrezni pogoji plačila ostanejo nespremenjeni, če je prevoz, dobava, namestitev, zagon ali prevzem proizvodov ali storitev pozen ali preprečen zaradi razlogov, na katere Soltec ne more vplivati ali če manjkajo sestavni deli, vendar so ti dobavljivi v razumnem roku.

4.6.V primeru, da kupec plačila ali več plačil ne opravi v skladu s pogoji ali kot je drugače dogovorjeno, lahko Soltec po svoji izbiri prekine osnovno pogodbo in ima pravico zahtevati odškodnino.

4.7.V primeru neplačila in/ali neizpolnitve kupčevih obveznosti, si prodajalec pridržuje lastninsko pravico, tudi po izročitvi blaga kupcu, dokler kupec ne poravna celotne kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti, vključno z obrestmi in stroški. Do plačila celotne kupnine je kupec dolžan z blagom ravnati kot dober gospodar.

4.8.Blago se lahko vrne le s predhodnim pisnim soglasjem podjetja Soltec. Stroške prevoza in predelave vrnjenega blaga (sprejemanje blaga, pregled, vključno z embalažo, skladiščenjem itd.) krije kupec.

4.9.Skladno z določilom 4.7. Splošnih pogojev poslovanja si prodajalec, v primeru kršitve pogodbenih določil, predvsem neplačila oziroma zamude s plačili, pridrži pravico vzeti blago nazaj. Kupec dovoljuje prodajalcu neoviran dostop do teh elementov in odvoz elementov. V primeru vgradnje elementov, za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel kupec od teh stvari. Prodajalec s tem ne krši pogodbenih obveznosti. Kupec se iz naslova teh obveznosti odpoveduje zahtevkom.

5. Čas proizvodnje/dobavni rok

5.1.Dobavni rok, določen s strani prodajalca, začne teči po sprejemu oziroma potrditvi končne ponudbe s strani kupca, skladno z določilom 2.5. Splošnih pogojev poslovanja podjetja Soltec. Dobavni rok določi prodajalec upoštevajoč ponudbo-povpraševanje in zasedenost proizvodnje. Prodajalec stranko pisno ali na drug primeren način obvesti o roku dobave najmanj 3 (tri) dni pred možnim prevzemom blaga oz. pričetkom montaže.

5.2.Izdelki podjetja Soltec so namenjeni EXW Incoterms 2010 (mednarodni komercialni pogoji), sedež podjetja: Soltec d.o.o., Obrtna ulica 9, Dobova, Slovenija.

5.3.Soltec ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli zamude pri dobavi.

5.4.Dobavni roki na Soltec- ovem ceniku, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila ali računih so približni in se smiselno podaljšajo:

– če informacije, ki jih zahteva Soltec od kupca za izvršitev naročila, niso prejete pravočasno;

– če o spremembah naročila soglašata Soltec in kupec;

– če Soltec ne more pravočasno proizvajati izdelkov zaradi ovir, ki jih družba Soltec kljub skrbnemu ravnanju ne more preprečiti (vključno s tistimi, ki se pojavljajo pri delu njenih glavnih dobaviteljev ali tretjih oseb), kot so epidemije, pandemije, dejanja civilnih ali vojaških organov, mobilizacija oboroženih sil, vojne, izgredi, stavke, bojkoti, protesti, izključitve ali druge motnje, okvare na strojih, nesreče, delovni spori, zamude ali pomanjkljiva dostava potrebnih surovin ali polizdelkov in izdelanih izdelkov, potreba po odstranitvi pomembnih sestavnih delov zaradi pomanjkljivega ulivanja, uradni ali drugi ukrepi kakršne koli vrste, težave pri prevozu, naravne nesreče in višja sila;

– če kupec ali tretja oseba zamuja z delom, ki ga mora opraviti, ali je pozen pri izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti (vključno z omejitvijo na neizpolnjevanje plačilnih pogojev s strani kupca).

5.5.V primeru, da dobavni rok ni bil izpolnjen iz razloga na strani prodajalca (izvzeti razlogi iz določila 5.4), se kupec in prodajalec dogovorita za razumno podaljšanje roka, brez povračila škode pi dobavi, če ni drugače določeno v pogodbi.

5.6.Prodajalčeve obveznosti po pogodbi vstopijo v veljavo šele, ko kupec prehodno izpolni vse svoje obveznosti. V primeru, da kupec odkloni oziroma ne izpolni obveznosti v razumnem roku, www.soltec.si, www.pergola-agava.si Splošni pogoji poslovanja 4/8 Rev. 02/18 lahko prodajalec odstopi od pogodbe in zahteva povračilo nastale škode. Odgovornost za blago, ki je pripravljeno za odpremo, na dan odpreme preide na kupca.

5.7.Soltec ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli zamude pri proizvodnji.

5.8.Kupec je dolžan prevzeti blago ob dobavi, ga pregledati, ugotoviti pomanjkljivosti in napake in jih takoj zapisati na dostavni list ali reklamirati, največ v 8 (osmih) dneh po prevzemu blaga. Kupec je dolžan podpisati prevzemno potrdilo o prejemu z navedbo svojega imena. Kupec lahko pooblasti nekoga drugega, da ga zastopa pri prevzemu blaga.

6. Montaža

6.1.Termin montaže je fiksno določen in pravočasno sporočen kupcu in ga ni možno na željo kupca prestaviti brez predhodnega soglasja prodajalca oziroma izvajalca montaže. Kupec mora biti ob montaži prisoten osebno ali po pooblaščeni osebi in prevzeti blago v njegovi funkciji. Kupec je dolžan pred montažo odstraniti vse ovire, ki bi motile tekoč potek montaže in tako omogočiti neoviran potek montaže. Kupec je dolžan ob montaži zagotoviti prost dovoz in dostop do mesta montaže, brezplačno priskrbeti električno napetost 220V ter po potrebi tudi lestve in odre, če ni drugače navedeno v pogodbi.

6.2.Kupec je dolžan po zaključku montaže z monterjem pregledati objekt in podpisati primopredajni zapisnik, v katerem se označijo vse morebitne pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru se šteje, da je bilo blago prevzeto brez napak oziroma nima morebitnih pomanjkljivosti.

7. V kolikor je pergola pritrjena na fasado, bodo posegi izvedeni izključno na željo stranke. Tesnjenje, ki je izvedeno med pergolo in objektom, je izvedeno tako, da voda ne prodira med pergolo in fasado. Izvedeno tesnjenje ni namenjeno kakršnikoli zaščiti osnovnega objekta pred vodo. Soltec tudi ne prevzema odgovornosti za posege na objektu ali poškodbe osnovne izolacije. V kolikor se stranka ne strinja s pritrjevanjem na fasado, Soltec omogoča postavitev pergole na štirih stebrih.

8. S podpisom primopredajnega zapisnika, kupec družbo Soltec odvezuje kakršne koli odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi posegov v obstoječi objekt.

9. Kupec je odgovoren za pripravo morebitno potrebne dokumentacije za upravne postopke.

9.1.Morebitna reklamacija oziroma pomanjkljivosti, ugotovljene po opravljeni montaži, ne zadržijo obveznosti plačila celotne vrednosti kupnine in se rešujejo v okviru zakonsko predpisanih rokov.

10. Garancija

10.1.Soltec jamči, da bodo izdelki v skladu s Soltecovim opisom in da bodo specifikacije vrste in kakovosti, kot so opisane v pogodbi in brez napak v izdelavi ali materialu. Če se na dan dobave pojavi kakršna koli neskladnost s to garancijo, mora Soltec v skladu s popolno izpolnitvijo svojih obveznosti iz te garancije, če ga kupec pisno obvesti, opraviti popravilo ali zamenjavo po presoji družbe Soltec.

10.2.Kupec priznava, da lahko pride do odstopanj v barvi dobavljenega blaga v primerjavi z vzorcem, prikazanim v ceniku, Soltecovi dokumentaciji ali predstavljenimi fotografijami ali materialom in da se lahko pojavijo manjše barvne razlike. Takšna odstopanja kupcu ne dajejo pravice do kakršnega koli zahtevka ali zahteve za razveljavitev pogodbe ali zavrnitve dobave in/ali plačila izdelkov.

10.3.Soltec lahko organizira prevoz izdelkov na zahtevo kupca, v imenu kupca in na njegovo tveganje ter stroške.

10.4.Kupec je dolžan izdelke pregledati ob dobavi: pregled se mora med drugim vključevati videz, stanje, količino in velikost izdelkov. V 8 (osmih) dneh po dobavi mora kupec pisno poročati Soltec – u o vseh vidnih pomanjkljivostih ali poškodbah ali neskladnostih delov in izdelkov.

10.5.Napak, poškodb ali neskladnosti, vključno z morebitnimi manjkajočimi deli, o katerih bo kupec poročal pozneje, družba Soltec ne bo sprejela in, razen morebitnih skritih napak, se neupoštevanje pregleda proizvodov v tem roku šteje za sprejetje izdelkov.

10.6.Kupec pošlje Soltecu poročilo o morebitnih napakah s priporočeno pošto ali na uradni elektronski naslov takoj po odkritju in najpozneje 8 (osem) dni po zaključeni montaži. Vse pritožbe, ki bodo vložene pozneje, ne bodo sprejete.

10.7.Kupec mora v celoti sodelovati z družbo Soltec in zagotoviti, da bodo proizvodi na voljo za pregled, če tako zahteva družba Soltec, s predložitvijo fotografskih dokazov in/ali vrnitvijo okvarjenih komponent na naslov Solteca. Soltec v nobenem primeru ne bo odgovoren za zagotavljanje dostopa do okvarjenega dela ali delov ali za demontažo, odstranitev ali ponovno namestitev izdelkov ali njihovih delov.

10.8.Garancija iz tega razdelka pogodbe bo takoj prenehala veljati, če se kupec ali tretja oseba loti neprimerne ali nepravilne uporabe, spreminjanja ali popravila, oziroma če kupec v primeru napake nemudoma ne sprejme vseh ustreznih ukrepov za zmanjšanje škode in ne pisno obvesti družbe Soltec o njeni obveznosti odprave takšne napake.

10.9.Popravilo neskladnosti na način in v zgoraj navedenem obdobju pomeni izpolnitev vseh obveznosti družbe Soltec do kupca, bodisi na podlagi pogodbe, malomarnosti ali kako drugače, v zvezi s takimi izdelki. Garancija, predvidena v tem razdelku, se ne uporablja, če je kupec zamudil vsa zapadla plačila.

10.10.Vrnitev blaga iz kakršnega koli razloga mora najprej odobriti Soltec in, če ni drugače dogovorjeno, poslati na sedež družbe Soltec na stroške kupca.

10.11.Soltec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne nesreče, ki bi nastale zaradi tretjih oseb, ali neposredne in posredne škode na nepremičnini med fazo namestitve.

10.12.Soltec ne odgovarja v civilnih, kazenskih in/ali upravnih postopkih za škodo, ki jo povzroči nepooblaščena uporaba izdelkov in/ali so rezultat njihove uporabe zunaj parametrov zmogljivosti, ki so posebej določeni za vsako določeno vrsto izdelka.

10.13.Garancija Soltec izdelkov velja, kot sledi:

BIOCLIMATIC PERGOLA AGAVA

Ogrodje: 5 let
Motorji: 2 leti
LED luči: 1 leto
Elektronski deli: 2 leti
Tkanina: 2 leti
Drugi deli in komponente: 2 leti

DRUGI PROIZVODI (Žaluzije, roloji, rolete, drsni/zložljivi/dvižni paneli, brisoleji, balkoni): 2 leti

10.14.Kupec priznava in sprejema, da se vrednost komponent, ki jih je treba zamenjati v okviru garancije, ker so priznane kot prvotno okvarjene, s časom zmanjšuje, z izjemo motorjev in avtomatizacije (kontrolne enote, transformatorji in drugi obstajajoči elektronski deli), ki se izračuna glede na naslednje parametre amortizacije:

– 1. in 2. leto 100 % vrednosti;

– 3. leto 60 % vrednosti;

– 4. leto 40 % vrednosti;

– 5. leto 20 % vrednosti.

10.15.Garancija je omejena na popravilo ali zamenjavo na stroške in izbiro delov s strani Solteca, ki jih prizadenejo napake in/ali okvare in/ali niso skladni s priporočeno kakovostjo.

10.16.Stranka ni upravičena zahtevati kakršnega koli nadomestila ali odškodnine od družbe Soltec, kot so stroški namestitve, potni stroški in plače.

10.17.Za izvedbo kakršnih koli električnih priključkov, ozemljitev in morebitnih posegov na električnih sistemih je potrebno imenovati usposobljeno osebje. Vsi posegi, ki jih izvede nepooblaščeno osebje, razveljavijo garancijo in družbo Soltec odvežejo vse odgovornosti.

10.18.Garancije ni mogoče uveljavljati v primeru poškodbe blaga zaradi nepravilne uporabe in/ali neustreznega vzdrževanja. Nepravilno uporabo lahko razumemo kot kakršno koli zlorabo, nevarno ravnanje, nepravilno ali kompulzivno uporabo in nepravilno popravilo ali spremembe.

10.19.Soltecova garancija ne velja v primeru škode, nastale med nevarnimi vremenskimi razmerami, nemiri, civilnimi motnjami ali vojno, prevozom ali shranjevanjem, napakami, ki jih povzročijo nepooblaščena popravila s strani tretjih oseb, in v primeru kakršnih koli okvar ali poškodb, ki jih povzročijo deli, ki jih ni odobril tehnični oddelek družbe Soltec.

10.20.Garancija prav tako ne velja v primeru nepravilne uporabe ali namestitve, v primeru poškodb, ki jih povzroči barvanje, vrtanje, korozija, sol, začasna ali trajna sprememba okoljskih dejavnikov, namestitev za namene, ki jim izdelek ne ustreza. Soltec ne odgovarja za neposredno, posredno, naključno ali posledično škodo kot tako, toda ne omejeno na, izgubo dobička ali prihodkov, škodo ali izgubo druge lastnine ali izdelke ali stroške kapitala.

10.21.Pravna sredstva kupca, ki so navedena v tem dokumentu, so izključna odgovornost podjetja Soltec v zvezi s katero koli pogodbo, prodajo ali dejanjem, storjenim v zvezi s tem, ne glede na to, ali v pogodbi, deliktno, pod garancijo, ali drugače ne presega, razen kot je izrecno določeno tukaj, stroškov izdelkov ali dela, na katerem ta odgovornost temelji.

11. Reklamacije

11.1.Vsaka nestrokovna montaža in nepooblaščeno popravilo proizvoda s strani kupca ali tretje osebe, v času reklamacije, privede do nepreklicne izgube garancije.

11.2.V primerih popravila ali predelave s strani tretje osebe, kupec ne more uveljavljati garancije.

11.3.Odprava reklamacije se lahko vrši na objektu samem, oziroma se na zahtevo prodajalca lahko odredi drug kraj odprave reklamacije (proizvodna delavnica), vendar ob vnaprejšnjem obvestilu kupca.

11.4.Garancija se lahko uveljavlja pod pogoji garancijskega lista, kadar je izdelek v celoti plačan in je reklamacija pravočasno podana. Kupec je pri uveljavljanju reklamacijskega zahtevka dolžan priložiti ustrezna dokazila:

– Izpolnjen reklamacijski formular podjetja Soltec

– Garancijski list

– Kopija primopredajnega zapisnika

– Številka računa

– Fotografije.

Reklamacijska komisija v 15-ih delovnih dneh od prejema reklamacije odloča o upravičenosti zahtevka.

11.5.Če ima blago napako, ki jo je prodajalec dolžan odpraviti, je prodajalec napako dolžan odpraviti v najkrajšem možnem roku, vendar v največ 90 delovnih dneh od pisne zahteve po odpravi napake. Prodajalec lahko po lastni presoji kupcu prizna dobropis ali blago zamenja.

11.6.Nadalje pritožbe kupca, na katerikoli osnovi, so izključene, razen če to ni vnaprej sporazumno določeno. Prodajalec ne odgovarja za poškodbe na blagu, ki so nastale brez dejanj prodajalca, za izpad dobička ali druge finančne izgube po krivdi kupca.

12. Reševanje sporov

12.1.Kupec in Soltec določata in se strinjata, da je za reševanje sporov pristojno v Krškem v Sloveniji, v kolikor se stranki ne dogovorita drugače.

13. Splošne določbe

13.1.Splošni pogoji poslovanja stopijo v veljavo 1.2.2018.

 

Soltec d.o.o.

Direktor

Miroslav Požar, MBA, ing.